• Międzynarodowe Standardy (MSSF/ MSR)

Międzynarodowe Standardy (MSSF/ MSR)

BDO posiada bogate doświadczenie zarówno we wdrożeniach międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej/międzynarodowych standardów rachunkowości, jak i w sporządzaniu sprawozdań finansowych według powyższych reguł.

Zakres prac oferowanych przez BDO związany z wdrożeniem MSSF/MSR:

  • Analiza różnic między dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości a zasadami wynikającymi z MSSF/MSR;
  • Identyfikacja zakresu i obszarów wyceny oraz ustalenie procedur wyceny;
  • Wskazanie koniecznych zmian (dodatkowych przedsięwzięć) dotyczących zarówno sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak i sposobu sporządzenia sprawozdań finansowych po analizie tych różnic;
  • Opracowanie procedur przeliczania sprawozdań finansowych oraz zasad przejścia na MSSF/MSR i prezentacji tzw.bilansu otwarcia;
  • Stały nadzór nad procesem wdrożenia MSSF/MSR;
  • Ocena i rekomendacje dotyczące użytkowanych programów komputerowych pod względem możliwego ich wykorzystania w prowadzeniu ksiąg w MSSF/MSR;
  • Opracowanie i nadzór nad wdrożeniem takich elementów jak: polityka rachunkowości uwzględniająca MSSF/MSR, wzory sprawozdań;
  • Procedury konsolidacji sprawozdań finansowych (uwzględniające zmiany standardów po 01.01.2014r), wzory arkuszy kalkulacyjnych, wzory pakietów konsolidacyjnych umożliwiające konsolidacje z uwzględnieniem MSSF/MSR;
  • Udział w okresowych spotkaniach z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie MSSF/MSR;
  • Przeprowadzenie szkoleń osób zaangażowanych we wdrożenie MSSF/MSR.