W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
 • Obecne i planowane formy pomocy dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa

Obecne i planowane formy pomocy dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa

25 marca 2020

Z powodu pandemii koronawirusa prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest istotnie utrudnione, a niekiedy całkowicie niemożliwe. Istnieją ku temu dwa zasadnicze powody.

Pierwszy związany jest z zachowaniem się ludzi w czasie pandemii, którzy unikają dużych skupisk ludzkich i starają się pozostać w domach. Sprawia to, że w odpowiedzi na spowolnienie rynku przedsiębiorcy zmuszeni są do wprowadzenia zmian w swoim funkcjonowaniu – zarówno w wymiarze pracowniczym, jak i w stosunkach z klientami i kontrahentami.

Drugi związany jest z aktami prawnymi przyjętymi na czas pandemii. Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwana dalej: „Specustawą”).

Specustawa pozwoliła na wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (zwanego dalej: „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia”).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzało szereg restrykcji dla obywateli i przedsiębiorców. W szczególności Rozporządzenie Ministra Zdrowia w § 5 wprowadzało zakaz prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej.

W dniu 20 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał dwa rozporządzenia:

 1. rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego;
 2. rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (zwane dalej: „Rozporządzeniem o stanie epidemii”).

Rozporządzenie o stanie epidemii wprowadziło nawet szersze restrykcje niż poprzedzające je Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Przykładowo, Rozporządzenie o stanie epidemii w § 6 rozszerza zakaz handlu detalicznego w galeriach handlowych w porównaniu do § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Powyższe oznacza, że znaczna część przedsiębiorców narażona jest na istotne straty finansowe – zwłaszcza, że z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się szereg obowiązków, a przede wszystkim kosztów - zarówno publicznoprawnych, jak i prywatnoprawnych.

W niniejszym artykule przedstawione zostaną istniejące już i planowane instrumenty prawne, które mogą pomóc przedsiębiorcy z problemami związanymi z zaistniałym kryzysem.

Kiedy można i czy warto zawiesić działalność gospodarczą?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców istnieje możliwość zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Taka możliwość istnieje zarówno dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jak i dla przedsiębiorcy będącego spółką prawa handlowego. Dotyczy to także wspólników spółki cywilnej z tym zastrzeżeniem, że dla zawieszenia działalności spółki cywilnej wymagane jest zawieszenie działalności przez wszystkich jej wspólników.

Poza złożeniem wniosku zgodnie z odpowiednią procedurą istnieją dwa zasadnicze warunki zawieszenia działalności gospodarczej:

 1. Przedsiębiorca, co do zasady, nie może zatrudniać pracowników. Wyjątkiem są sytuacje, w których pracownicy znajdują się na ściśle określonych w Prawie Przedsiębiorców urlopach (m.in. macierzyńskim). Co istotne, warunek ten dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Innymi słowy, przedsiębiorca zawierający wyłącznie umowy cywilnoprawne jest uprawniony do zawieszenia działalności.
 2. Zawieszenie działalności gospodarczej musi być dokonane na odpowiedni okres. Dla osób fizycznych okres ten wynosi co najmniej 30 dni, natomiast dla spółek prawa handlowego od 30 dni do 24 miesięcy. Wyjątkiem od minimalnego czasu trwania zawieszenia jest zawieszenie działalności w lutym.

W przypadku spółek decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej podejmowana jest w formie uchwały wspólników spółki osobowej lub uchwały zarządu spółki kapitałowej.

Warto jeszcze zaznaczyć, że w przypadku osób fizycznych niezatrudniających pracowników, którzy prowadzą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, można zawiesić działalność gospodarczą na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Skorzystanie z tego uprawnienia oznacza, że w trakcie zawieszenia składki na ubezpieczenie będą opłacane z budżetu państwa.

Złożenie wniosku o zawieszenie działalności jest wolne od opłaty sądowej i nie jest ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podstawowymi korzyściami z zawieszenia działalności są:

 1. brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
 2. brak obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy;
 3. brak obowiązku składania deklaracji VAT. 

W okresie zawieszenia działalności nie można wykonywać działalności gospodarczej, jednakże przedsiębiorca ma prawo wykonywać czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu. Przedsiębiorca ma prawo także do przyjmowania należności oraz ma obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Wadą zawieszenia działalności jest z kolei utrata prawa do otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Czy można zawiesić płacenie składek na ubezpieczenie społeczne?

Jeżeli przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub spółką prawa handlowego nie chce lub nie może zawiesić działalności gospodarczej, to obecne przepisy przewidują możliwość odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty poprzez zawarcie umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz zapłacenie opłaty prolongacyjnej.

Opłata prolongacyjna jest obliczana zgodnie z art. 57 § 2 Ordynacji Podatkowej i co do zasady jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę. Zgodnie z art. 57 § 5 Ordynacji Podatkowej, nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną odroczenia były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

Odroczenie terminu lub rozłożenie składek na raty jest możliwe „ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie”.

W związku z pandemią koronawirusa, w dniu 23 marca 2020 r. pojawił się komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje także możliwość zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Wniosek ten powinien zawierać opis, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez przedsiębiorcę należności.

Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopuszcza odesłanie podpisanej umowy o odroczeniu składek w formie skanu na adres poczty elektronicznej odpowiedniego oddziału ZUS, o ile w ciągu 14 dni po zakończeniu stanu epidemii wyśle się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych papierową wersję podpisanej umowy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powyższe czynności nie stanowią pomocy publicznej.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje także możliwośćcałościowego lub częściowego umorzenia należności z tytułu składek w przypadku ich całkowitej nieściągalności.

Zgodnie z art. 30 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest możliwe umorzenie składek osób niebędących płatnikami. Innymi słowy, należności z tytułu składek w części finansowanej przez pracowników nie mogą być umorzone.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także umorzyć należności z tytułu składek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w uzasadnionych przypadkach, pomimo braku ich całkowitej nieściągalności. Co istotne, w tym trybie istnieje dalej idące ograniczenie w zakresie umorzenia należności, ponieważ można umorzyć tylko składki samego przedsiębiorcy – nie można umorzyć składek jego pracowników – zarówno tych finansowanych przez przedsiębiorcę, jak i tych finansowanych przez samych pracowników.

A co z podatkami?

Zgodnie z art. 67a Ordynacji Podatkowej, podatnicy mogą wnioskować do organów podatkowych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty albo całościowe lub częściowe umorzenie należności podatkowych.

Ministerstwo Finansów w związku z pandemią przypomina o powyższych rozwiązaniach, co może sugerować, że w opinii Ministerstwa Finansów straty związane z pandemią powinny stanowić odpowiednie uzasadnienie dla organów podatkowych przy odraczaniu lub umarzaniu zobowiązań podatkowych.

Jakie zasiłki przysługują przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną objętą ubezpieczeniem chorobowym, która w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Specustawa w art. 4 przewidziała tzw. „dodatkowy zasiłek opiekuńczy”.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem za okres maksymalnie 14 dni w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu koronawirusa.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego wynosi 80 % wynagrodzenia.

Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie przysługuje „zwykły” zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Co istotne dla pracodawców, w tym spółek prawa handlowego, „zwykły”  zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Pracownik lub zleceniobiorca oświadczenie o chęci uzyskania zasiłku powinien złożyć do swojego pracodawcy lub zleceniodawcy - w sposób przyjęty w danym miejscu pracy.

Natomiast przedsiębiorca może złożyć odpowiednie oświadczenie elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim wypadku należy wypełnić wniosek ZAS-58.

Kiedy można zawiesić spłacanie kredytu?

W celu przeciwdziałania skutkom pandemii, Związek Banków Polskich zarekomendował, aby banki umożliwiły kredytobiorcom zawieszenie płatności rat kredytowych w terminie do 3 miesięcy w odformalizowanej i bezpłatnej procedurze.

Powyższa rekomendacja jest coraz częściej stosowana przez banki, które wprowadzają dla swoich klientów możliwość bezpłatnego odroczenia płatności rat, pod warunkiem złożenia poprzez bankowość elektroniczną wniosku w odpowiednim terminie. Warunki i terminy odroczenia są ustalane indywidualnie przez każdy bank. Omawiane rozwiązania przeważnie dotyczą wszystkich rodzajów kredytów i pożyczek, a więc dotyczą również kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorców. 

Możliwość czasowego zawieszenia spłaty rat ma sprawić, że nie powtórzy się scenariusz z 2008 r., gdy wielu kredytobiorców nie było w stanie na bieżąco spłacać swoich zobowiązań kredytowych.

Kolejnym korzystnym dla kredytobiorców rozwiązaniem jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która zapadła w dniu 17 marca 2020 r., o obniżeniu stóp procentowych, co powinno doprowadzić do obniżenia wysokości odsetek od kredytów.

Rząd przygotowuje projekt kompleksowej ustawy o pomocy dla przedsiębiorców

Rząd intensywnie pracuje nad specjalną ustawą (tak zwaną „tarczą antykryzysową”), której postanowienia będą miały na celu pomoc przedsiębiorcom w walce z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Projekt ustawy nie został jeszcze wniesiony do parlamentu, jednak mówi się w nim o:

 1. niestosowaniu prawa zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Projekt ustawy wymaga jednak dochowania pewnych warunków – między innymi zachowania przejrzystości i równego traktowania wszystkich zainteresowanych podmiotów;
 2. zawieszeniu badań profilaktycznych pracowników – po ustaniu stanu epidemii będą mieć 60 dni na dokonanie zaległych badań;
 3. ochronie i wsparciu rynku pracy, w tym:
 1. możliwości wystąpienia przez przedsiębiorcę do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o przyznanie świadczeń na rzecz utrzymania miejsc pracy poprzez dofinansowanie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy z powodu koronawirusa, tj. w sytuacji, gdy pracownik nie może wykonywać pracy lub wykonuje pracę w zmniejszonym wymiarze bez swojej winy. Pracownikiem w tym rozumieniu jest również osoba pracująca na umowę zlecenie,
 2. możliwości obniżenia wynagrodzenia nie więcej niż o 50% pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym – wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż wynagrodzenie minimalne. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansuje obniżone wynagrodzenie do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 3. możliwości ograniczenia wymiaru czasu pracy pracowników o 20% (nie więcej jednak niż do ½ etatu), jeżeli u przedsiębiorcy nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu koronawirusa. Wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie. Spadek obrotów oznacza spadek o 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w okresie dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesiącach kalendarzowych 2020 r. w porównaniu z tymi samymi miesiącami 2019 r. lub 25% spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansuje tak obniżone wynagrodzenie do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia,
 4. obowiązku ustalenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przez pracodawcę w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a w przypadku braku związków zawodowych – z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy,
 5. o rozpatrywaniu powyższych wniosków o dofinansowanie według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków,
 6. o uznawaniu powyższych wniosków za pomoc de minimis,
 7. możliwości pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów, ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku, zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników,
 8. możliwości udzielenia przez starostę jednorazowej pożyczki z Funduszu Pracy w wysokości 5 tys. zł (z możliwością umorzenia w przypadku utrzymania zatrudnienia),
 9. przyznaniu starostom prawa do dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ZUS w przypadku spadków obrotów z powodu koronawirusa,
 10. przyznaniu starostom prawa do dofinansowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników w przypadku spadków obrotów z powodu koronawirusa;
 1. czasowej rezygnacji z zakazu rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru w niedziele;
 2. wprowadzeniu ułatwień i ulg w zobowiązaniach publicznoprawnych przedsiębiorców – w szczególności podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. W tym zakresie planuje się:
 1. wydłużenie terminu zapłaty opłaty za użytkowanie wieczyste do 30 czerwca 2020 r.,
 2. pozwolenie gminom na zwalnianie wskazanych przedsiębiorców z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości albo przedłużenie terminu zapłaty tego podatku,
 3. zwolnienie od zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej umowy pożyczki zawartej do dnia 31 sierpnia 2020 r., jeżeli pożyczkobiorcą jest przedsiębiorca, który ma problemy finansowe związane z pandemią,
 4. zniesienie opłaty prolongacyjnej,
 5. możliwość odliczenia straty osiągniętej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r.,
 6. odliczenie od dochodu darowizn na przeciwdziałanie koronawirusowi,
 7. przesunięcie do 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za marzec i kwiecień, jeżeli płatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa,
 8. odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021,
 9. odłożenie w czasie stworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla niektórych przedsiębiorców,
 10. wprowadzenie także innych ulg dla podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa;
 1. wydłużeniu obowiązywania umowy na imprezę turystyczną do 180 dni;
 2. wsparciu finansowym twórców i artystów;
 3. pozwoleniu na zmianę umowy lub tymczasowe niedochodzenie odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli przyczyną niewykonania umowy jest koronawirus;
 4. przedłużeniu terminów do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do 30 dni po ustaniu stanu epidemii;
 5. obniżeniu o 90% czynszu, o ile najemca nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w związku z pandemią, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy obniżenie czynszu;
 6. zniesieniu odpowiedzialności cywilnoprawnej za niewywiązanie się z umowy przez najemcę, jeżeli było to wynikiem zakazu lub ograniczenia działalności najemcy powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, a najemca działalności tej nie prowadził w okresie objętym zakazem lub ograniczeniem;
 7. przyznaniu tzw. „świadczenia postojowego” w wysokości, co do zasady, 80% minimalnego wynagrodzenia dla osób fizycznych będących przedsiębiorcami oraz dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, o ile ich przychód nie był wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia oraz gdy doszło do co najmniej 30 dniowego przestoju w działalności pracodawcy w związku z pandemią. Przedsiębiorcy świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli nie zawiesił działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz uzyskał w poprzednim miesiącu przychód o co najmniej 15% niższy. Zatrudnionemu świadczenie przysługuje, jeżeli umowa została zawarta nie później niż 1 lutego 2020 r. oraz wynagrodzenie stanowi co najmniej 50% wynagrodzenia minimalnego. W wyjątkowych okolicznościach świadczenie postojowe może być wypłacone drugi raz;
 8. przyznaniu bankom możliwości zawierania z kredytobiorcą będącym mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą korzystnych dla kredytobiorcy zmian w umowach kredytów lub zmian terminów spłaty kredytów, jeżeli kredyt został zawarty przed dniem 8 marca 2020 r. oraz zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.;
 9. przedłużeniu umów najmu do 30 czerwca 2020 r. na warunkach dotychczasowych na podstawie oświadczenia najemcy oraz wprowadzeniu zasady zakazu wypowiadania umów najmu do 30 czerwca 2020 r.;
 10. wprowadzeniu jako zasady do kodeksu spółek handlowych możliwości uczestniczenia w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej oraz głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumienia się na odległość;
 11. przesunięciu terminu podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzeń  członków zarządu i rady nadzorczej przez walne zgromadzenie spółki publicznej;
 12. przesunięciu terminu obowiązkowego wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych z 13 kwietnia na 13 lipca 2020 r.

Warto przypomnieć, że wpisu dotyczącego beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą dokonać wszystkie spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Prezydent Polski proponuje, aby umorzyć składki na ubezpieczenia społeczne dla samozatrudnionych mikroprzedsiębiorców, których przychody w marcu spadły o co najmniej 50% w porównaniu do lutego 2020 r. Nie wiadomo, czy postulat ten zostanie uwzględniony.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zaproponował, aby tarcza antykryzysowa zawierała ponadto:

 1. możliwość ustalania przez ministrów za pomocą rozporządzenia maksymalnej ceny towarów lub usług albo marży hurtowych i detalicznych w przypadku towarów i usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia w czasie pandemii;
 2. wprowadzenie kary za naruszenie powyższych przepisów w wysokości od 5 tysięcy do 5 milionów zł oraz dodatkowo kary w wysokości do 10 % obrotów przedsiębiorcy w roku poprzedzającym;
 3. wprowadzenie maksymalnych kosztów kredytów i ich limit – tak aby łączne pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogły być wyższe niż 45% wartości kredytu;
 4. możliwość zawieszenia spłaty kredytu na wniosek kredytobiorcy na okres do 365 dni od daty wejścia w życie ustawy – okres ten nie wliczałby się do okresu spłaty i w okresie zawieszenia nie byłyby naliczane odsetki. Banki miałyby nie mieć możliwości odmowy zawieszenia spłaty kredytu.

Mówi się również o przesunięciu terminu składania deklaracji PIT do końca czerwca.

Premier zapowiedział także współpracę z Narodowym Bankiem Polskim mającą zapewnić bezpieczeństwo środkom przetrzymywanym na rachunkach bankowych. 

Premier zapowiedział przeznaczenie 30 miliardów złotych na utworzenie funduszu, który będzie miał być przeznaczony na zwiększenie wydatków na drogi samorządowe, cyfryzację, modernizację szkół, transformację energetyczną, ochronę środowiska oraz przebudowę elementów infrastruktury (energetycznej, telekomunikacyjnej, internetowej, drogowej, kolejowej).

Podsumowanie

W obecnym stanie prawnym istnieją mechanizmy, które mogą pomóc przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej w czasach pandemii koronawirusa, jednakże wiele z nich wymaga odpowiedniego uzasadnieniaZwrócenie się w tej kwestii do profesjonalnego i doświadczonego doradcy, który pomoże sporządzić odpowiednie uzasadnienie wniosku, zwiększa szanse uzyskania korzystnych dla przedsiębiorcy decyzji.

Na uwagę zasługuje także inicjatywa banków i Rady Polityki Pieniężnej, które starają się pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności finansowej poprzez umożliwianie zawieszenia spłacanych rat kredytów oraz obniżanie stóp procentowych.

Rada Ministrów planuje w najbliższym czasie wprowadzić specjalną ustawę, która ma za zadanie pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu wywołanego pandemią. Na dzień pisania niniejszego artykułu znany jest jej wstępny projekt. Możliwe, że uchwalona przez parlament ustawa będzie się różnić od dostępnego projektu.

Na łamach naszego newslettera będziemy na bieżąco informować o kolejnych inicjatywach i rozwiązaniach, które będą miały na celu wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej w czasach obecnego kryzysu.