• Czy początek roku to czas na aktualizację polityki rachunkowości
Artykuł:

Czy początek roku to czas na aktualizację polityki rachunkowości

30 stycznia 2019

Decyzję dotyczącą wprowadzenia zmian w przyjętej polityce rachunkowości jednostka może podjąć w dowolnym okresie, natomiast ich skutki będą miały miejsce z początkiem roku obrotowego. Odpowiedzialność za  ten proces ponosi kierownik jednostki - pisze w Rzeczpospolitej Kinga Windak, senior w Dziale Rewizji Finansowej BDO.​

Ekspert BDO dodaje, że zasady dotyczące wprowadzania zmian w polityce rachunkowości zostały ujęte w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja". Celem standardu jest, przede wszystkim, określenie zasad ujmowania przez jednostki kontynuujące działalność w księgach rachunkowych i rocznych sprawozdaniach finansowych skutków zmian zasad (polityki) rachunkowości i zmian wartości szacunkowych.

 

Obowiązkowa dokumentacja

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej: uor), każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, dotyczące m.in.:

  1. określenia roku obrotowego i wchodzącego w jego skład okresów sprawozdawczych,
  2. metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego (w tym także sposobu ustalania wartości szacunkowych, np. wartości godziwej, okresów lub stawek amortyzacyjnych, odpisów aktualizujących wartości składników aktywów na skutek jej utraty czy rezerw oraz stosowania uproszczeń),
  3. sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
    1. zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
    2. wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
    3. opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg przy użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,
  4. systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 30 stycznia 2019 r., str. H1-H2