W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • BILANS Wprowadzenie do sprawozdania
Artykuł:

BILANS Wprowadzenie do sprawozdania

03 lipca 2019

Ten swoisty wstęp jest częścią informacji dodatkowej, która jest nieodłącznym elementem sprawozdania finansowego obok takich elementów jak np. bilans czy rachunek zysków i strat.
Damian Wiśniewski - Senior Audit w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu na łamach Rzeczpospolitej
podkreśla, że wprowadzenie ma stanowić wstęp do sprawozdania finansowego, który ma za zadanie wyjaśnić użytkownikom specyfikę działalności jednostki, jej sytuację prawną oraz ułatwić korzystanie z informacji zawartych w dalszej części sprawozdania finansowego.
Powołując się na art. 48 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) informacja dodatkowa, której częścią jest wprowadzenie do sprawozdania, powinno uwzględniać istotne dane i objaśnienia, niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe było sporządzone zgodnie z art. 4 ust. 1  uor. Na podstawie ustawy o rachunkowości podmioty mają obowiązek przedstawiać sytuację majątkową i finansową jednostki oraz wynik finansowy w jasny i rzetelny sposób. 
Ustawodawca dopuszcza możliwość niezastosowania się do tych zasad w wyjątkowych okolicznościach, tj. gdy stosowanie tego przepisu uniemożliwiłoby sporządzenie informacji dodatkowej w opisany wcześnie sposób. . W takim przypadku  podmiot jest zobowiązany natomiast ujawnić w informacji dodatkowej przyczyny niezastosowania się do wyżej wymienionego przepisu oraz przedstawić wpływ, jaki wywiera ono na obraz sytuacji finansowej i majątkowej jednostki oraz jej wynik finansowy.
Informacja dodatkowa jest i zdefiniowana przez ustawę i zgodnie z art. 4 ust.1 powinna obejmować:
1)    wprowadzenie do sprawozdania, 
2)    dodatkowe informacje i objaśnienia.
Wprowadzenie do sprawozdania stanowi opis przyjętych zasad  (polityki) rachunkowości, stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów i sporządzania sprawozdania finansowego, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Gdy zajdą natomiast zmiany zasad w stosunku do roku poprzedniego wskazuje się efekty i przyczyny tych zmian.
Drugim elementem tej  informacji są objaśnienia i informacje uzupełniające dotyczące pozycji zaprezentowanych w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym, a także rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze, które obejmuje sprawozdanie finansowe.  W ramach dodatkowych informacji i objaśnień znajdują się również propozycje  podziału zysku/pokrycia straty, informacje dotyczące organów jednostki i jej pracowników, a także inne informacje wyjaśniające zaprezentowane stricte dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym.

Dane do uwzględnienia
Zakres informacji jakie powinny zostać zawarte w informacji dodatkowej zgodnie z klasyfikacją jednostki określa ustawodawca. Dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji zakres informacji dodatkowej jest zdefiniowany w ramach załącznika nr 1 do ustawy.
Jednostka mała natomiast na podstawie ustawy ma możliwość sporządzania uproszczonej informacji dodatkowej zgodnie z załącznikiem nr 5. Artykuł 48 ustawy precyzuje, że małe jednostki, które nie sporządzają informacji dodatkowej w wersji uproszczonej są zobowiązane zaprezentować informację w zakresie nie mniejszym niż w załączniku nr 5 do ustawy.
Jednostki zdefiniowane jako mikro mogą nie sporządzać informacji dodatkowej, pod warunkiem, że zaprezentują informację uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy.
Ustawodawca definiuje, że dla jednostek, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt1 i 2  zakres informacji dodatkowej został określony przez  załącznik nr 6 do ustawy. Legislatywa jednak nie zakazuje sporządzania przez te jednostki informacji dodatkowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy. 
Ustawa o rachunkowości definiuje stricte informacje jakie powinny się znaleźć we wprowadzeniu do sprawozdania jednostki, jednak różnice pomiędzy poszczególnymi załącznikami są relatywnie nieznaczne. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 precyzuje najszerszy zakres informacji.
Zakres informacji dodatkowej sporządzonej przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obejmuje:
1) firmę, siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;
2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;
3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
4) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;
6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, wciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów);
7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Załącznik nr 1 jasno określa jakie kryteria należy spełnić, aby wprowadzenie finansowe było zgodne z obowiązującym ustawodawstwem.
Jednostki, które prezentują uproszczony zakres w ramach informacji dodatkowej zobowiązane są ponadto do przedstawienia we wprowadzeniu zastosowanych uproszczeń. 


Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 26 czerwca 2019 r., str. H1-H2