• Konferencja BDO

  IX Ogólnopolskie Forum Rachunkowości i Podatków

  Czytaj więcej

IX Ogólnopolskie Forum Rachunkowości i Podatków

Od: 26 października 2017
Do: 27 października 2017
Termin: 09:30 - 17:30
Hotel Marriott
Aleje Jerozolimskie 65/79
Warszawa  00-697
Mapa dojazdu

Marzena Paćkowska
Email
 • INFORMACJE OGÓLNE
 • Agenda

 

Szanowni Państwo,

Nasza konferencja jest znakomitą okazją, aby poznać zmiany w regulacjach zarówno rachunkowych jak  i  podatkowych, jakie obowiązują w 2017 roku  oraz  zaczną obowiązywać od 2018/2019  i zastosować je w firmowej praktyce. Istotnie zmienią się przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. W czasie Forum wybitni eksperci omówią nie tylko zmiany w ustawie o VAT, ale także zmiany w podatkach od osób prawnych i fizycznych.​

Podczas spotkania Eksperci przedstawią jaki wpływ mają na sprawozdanie finansowe zmiany w ustawie o rachunkowości oraz KSR, raport zintegrowany a sprawozdanie finansowe. W latach 2018 oraz 2019 czekają nas duże zmiany wynikające z wejścia w życie trzech nowych standardów dotyczących  rozpoznawania przychodów, umów leasingowych oraz instrumentów finansowych. Od ich omówienia zaczniemy konferencję, poświęcając tym właśnie zagadnieniom szczególnie dużo miejsca.​

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie przepisom podatkowym dotyczącym m.in. mechanizmowi podzielnej płatności (split payment), najistotniejszych  zmian  dotyczących obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych od kiedy obowiązuje i jakich podmiorów dotyczy , kosztów uzyskania przychodów oraz świadczeniom na linii pracodawca pracownik.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum, po merytorycznej dyskusji, zaprosimy Państwa na koncert  do Teatru BUFFO.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Forum Rachunkowości i Podatków.

Zarejestruj się

 

Dzień I - 26.10.2017 

Roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych

9.30 - 10.30 Wpływ na sprawozdanie finansowe zmian w ustawie o rachunkowości  oraz KSR obowiązujących od 2017 r.-  prof. dr hab. Joanna Wielgórska - Leszczyńska  

 

 1. Ujawnianie informacji niefinansowych – podmioty zobowiązane do ujawniania, zakres ujawnień (kwestie środowiskowe, sprawy społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka, polityka różnorodności, przeciwdziałanie korupcji).
 2. Znaczenie informacji niefinansowych dla inwestorów i innych interesariuszy.
 3. Weryfikacja raportowania niefinansowego przez biegłego rewidenta – potrzeba czy konieczność?


10.45 - 12.15 Raport zintegrowany a sprawozdanie finansowe - prof. dr hab. Ewa Walińska

 1. Raport zintegrowany jako komunikat o wartości przedsiębiorstwa
 2. Sprawozdanie finansowe jako tradycyjna forma raportowania
 3. Roczny raport a sprawozdanie finansowe
 4. Sprawozdanie z działalności jako kluczowy raport niefinansowy
 5. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności a raport zintegrowany
 6. Raport zintegrowany a system rachunkowości.


12.30 - 13.30 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 15 - dr Anna Bernaziuk 

 

 1. Przychody z umów z klientami, którego skutki mogą istotnie wpłynąć na wysokość wykazywanych przychodów i zysków.


13.30 - 14.15 Lunch

14.15 - 15.45 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 - dr Anna Bernaziuk

 1. Standard dotyczący leasingu. Nowy standard (ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.) dla osób śledzących zmiany w MSSF nie jest zaskoczeniem, niemniej dla wielu inwestorów może być dużą niespodzianką.

16.00 - 18.00 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 9 - Marcin Krupa

 1. Instrumenty Finansowe (MSSF 9) - wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku, a jego wdrożenie oznaczać będzie rewolucję w rachunkowości instrumentów finansowych i szereg wyzwań dla sektora bankowego. Nowy standard wprowadza zmiany w zasadach klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, nowy model wyznaczania oczekiwanych strat kredytowych w celu obliczania odpisów z tytułu utraty wartości oraz zmienia wymogi w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.


Na zakończenie pierwszego dnia konferencji zapraszamy Państwa na spektakl do Teatru.


Dzień II - 27.10.2017 

Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów podatkowych

​9.30 - 11.30 Najistotniejsze zmiany w VAT w 2017/2018 r. - Paweł Dymlang

 1. Odliczenie podatku naliczonego od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.
 2. Dodatkowe sankcje pieniężne za błędy w VAT.
 3. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, w tym rejestr VAT oraz JPK_VAT- jako struktura składana bez wezwania organu podatkowego. Od kiedy obowiązuje i jakich podmiotów dotyczy w 2016, 2017 r. i 2018 r.?
 4. Rejestr podatników VAT – przedstawienie zmian, konsekwencje wykreślenia z rejestru podatników VAT dla obu stron transakcji.
 5. Likwidacja zwolnienia z VAT dla usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych oraz finansowych

11.45 - 13.30 Mechanizm podzielonej płatności split payment - zmiana od 1.01.2018 r - Hubert Grzyb 

 1. Istota mechanizmu podzielonej płatności.
 2. Jak korzystać z mechanizmu podzielonej płatności?
 3. Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
 4. Przeznaczenie i dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT.


13.30 - 14.15 Lunch

14.15 - 16.15 Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT - Paweł Dymlang

 1. Podatek u źródła – zagadnienia wybrane
 • RP jako państwo źródła przychodu (nowelizacja przepisów od 1.01.2017 r. – komentarz do wyroku NSA odnoszącego się do stanu prawnego obowiązującego do 31.12.2016 r.),
 • wprowadzenie od 1.01.2017 definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP na potrzeby ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego dla nierezydentów,
 • certyfikat rezydencji – warunki formalne - nowe regulacje dot. certyfikatu rezydencji od 1.01.2015 roku,
 • świadczenia niematerialne – definicja, przykłady, znaczenie zastosowania UPO,
 • bilety lotnicze (usługa udostępniania certyfikatów, konsekwencje tzw. ubruttowienia),
 • wynajem samochodu za granicą,
 • warunki zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych (status „beneficial owner”) – komentarz do zmienionych przepisów.
 1. Koszt uzyskania przychodu – pułapki rozliczania w 2017 r.​
 • pojęcie kosztów uzyskania przychodu (przesłanki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu / dokumentowanie kosztów / ciężar dowodu / brak faktury a możliwość rozpoznania kosztu podatkowego)

 • płatności gotówkowe – forma płatności jako warunek zaliczenia wydatku do KUP od 1.01.2017 roku (pojęcie rachunku płatniczego / jednorazowa wartość transakcji / należności wynikające z umów przewidujących płatności okresowe / zagadnienie umów ramowych / umowy barterowe / kompensata)

 • moment potrącenia kosztów bezpośrednich i pośrednich – rozliczanie kosztów w czasie – rachunkowe ujęcie kosztu a jego wpływ na potrącenie kosztu dla celów podatkowych,

 • rozliczanie korekty kosztów – nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2016 roku


16.30 - 17.30 Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatnika - PIT - Radosław Kowalski

 1. Świadczenia na linii pracodawca – pracownik -  ze szczególnych uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych świadczeń nieodpłatnych:​
 • świadczenia rzeczowe oraz inne nieodpłatne świadczenia a przychód pracownika – najnowsze orzecznictwo,

 • przegląd zwolnień przedmiotowych i ich limity kwotowe – omówienie najczęściej występujących zwolnień,

 • samochód służbowy oddany pracownikowi do używania (pojazd funkcyjny) – rozliczenie użytku prywatnego – regulamin,

 • użycie samochodu prywatnego do celów służbowych (jazdy zamiejscowe / delegacje – jazdy lokalne),

 • pracownicy mobilni / pracownicy budowlanie / kierowcy – kwestia rozliczania wyjazdów służbowych – noclegi.