• XI Forum Rachunkowości i Podatków BDO

  Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów

  Czytaj więcej

Forum Rachunkowości i Podatków BDO Academy

Od: 29 października 2019
Do: 30 października 2019
Termin: 09:00 - 18:00
Hotel Marriott
Aleje Jerozolimskie 65/79
Warszawa  00-697
Mapa dojazdu

Marzena Paćkowska
Email
 • INFORMACJE OGÓLNE
 • Agenda

 

Szanowni Państwo,

Forum to znakomita okazja, aby poznać zmiany w regulacjach rachunkowych i  podatkowych, jakie obowiązują od 2019 i zaczną w 2020 roku.

Celem konferencji jest przybliżenie wybranych zaawansowanych zagadnień sprawozdawczości w zakresie: ujmowania przychodów, leasingu oraz instrumentów finansowych. Nasi eksperci przypomną najważniejsze zmiany związane z wdrożeniem nowych MSSF w zakresie MSSF 9 oraz MSSF 16 a także KIMSF nr 23. W trakcie przekazane zostaną również praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia MSSF-ów oraz ich wpływu na organizację. Prezentowane zagadnienia poparte będą przykładami z różnych branż. Nasi prelegenci specjalizują się w badaniu sprawozdań spółek giełdowych, które od 2005 obowiązkowo stosują MSR/MSSF w swojej sprawozdawczości. Praktyczne wskazówki zastosowania MSR/MSSF opierają się na zdobytym doświadczeniu w pracy z dużą i bardzo zróżnicowaną grupą spółek giełdowych, w których standardy te zostały już zastosowane.

Istotnym zmianom ulegają również przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. To już pewne, 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe dotyczące zapłaty w mechanizmie split payment. Od 1 września obowiązują nowe rejestry VAT. Od 1 stycznia 2020 roku z kolei wchodzą w życie istotne zmiany związane z zapłatą na rachunki bankowe widniejące w tymże rejestrze. 150 różnych towarów i usług znalazło się na liście tych, do których od 1 listopada 2019 r. miałby dotyczyć obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Dotychczas większość z nich była objęta mechanizmem odwróconego obciążenia, z którego MF rezygnuje.

W czasie Forum omówimy nie tylko zmiany w ustawie o VAT, ale także zmiany w podatkach od osób prawnych i fizycznych.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum, po merytorycznej dyskusji, zaprosimy Państwa na Musical Metro do Teatru Studio Buffo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Forum Rachunkowości i Podatków BDO Academy.

 

Zarejestruj się

 

Dzień I - 29.10.2019

Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych

 

9.30 - 10.30, prof. dr hab. Ewa Walińska - Uniwersytet Łódzki

​​Roczne sprawozdanie finansowe według polskich regulacji - kierunki zmian - tym m.in zmiany ustawy o rachunkowości, podatkowe zasady rachunkowości  dla wybranych podmiotów, projekt krajowego standardu dotyczącego aktywów niematerialnych.
 

10.45 - 12.30, Marcin Krupa - biegły rewident - MSSF 16 Leasing

​​MSSF16 Leasing - analiza skutków implementacji standardu na sprawozdanie finansowe. Kluczowe kwestie związane z zastosowaniem standardu. Praktyczne przykłady zastosowania przepisów przejściowych i dozwolonych uproszczeń.

 • identyfikacja leasingu,
 • modyfikacja umowy,
 • przypadki szczególne: umowy zawarte na czas nieokreślony oraz prawo wieczystego użytkowania,
 • podejście praktyczne do implementacji standardu,
 • wpływ standardu na dane finansowe prezentowane w SF

12.45 - 13.30, Anna Bernaziuk - biegły rewident - KIMSF nr 23

KIMSF 23 - Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu lub też stanowisko KSR dotyczące ujmowania skutków rachunkowych wnoszonych aportów.

KIMSF nr 23 wyjaśnia sposoby stosowania wymogów dotyczących ujmowania i wyceny zawartych w MSR 12, jeżeli istnieje niepewność co do traktowania podatkowego dochodu. W takich okolicznościach jednostka ujmuje i wycenia swoje bieżące należności i zobowiązania podatkowe lub aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zgodnie z wymogami MSR 12, w oparciu o dochód podlegający opodatkowaniu (stratę podatkową), podstawy opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe ustalane z zastosowaniem danej interpretacji.

O niepewnym ujęciu podatkowym mówimy wtedy, gdy jednostka nie ma pewności co do tego, czy jej interpretacja danego zdarzenia ekonomicznego będzie zaakceptowana przez organ podatkowy. Przykładem niepewnego ujęcia podatkowego może być decyzja jednostki o dokonaniu odliczenia konkretnego kosztu lub też niewykazaniu w deklaracji podatkowej określonej pozycji przychodów, jeżeli jej akceptowalność jest niepewna w świetle przepisów podatkowych.

Wyjaśnienia zawarte w KIMSF nr 23 mają zastosowanie do wszystkich wymiarów rachunkowości podatku dochodowego w sytuacji, gdy występuje niepewność co do sposobu ujęcia jakiejś pozycji związanej z podatkiem dochodowym, np. pozycji zysku lub straty podlegającej opodatkowaniu, strat lub ulg podatkowych czy też stawek podatkowych.

Interpretacja KIMSF nr 23 zaczyna obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 r. lub później, ale dozwolone jest też jej wcześniejsze zastosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje interpretację w odniesieniu do wcześniejszego okresu powinna ujawnić ten fakt.
 

​​14.15 - 16.00,  Anna Bernaziuk - biegły rewident - KIMSF nr 23

​​KIMSF nr 23 – cd. wybrane zagadnienia.

 

16.15 - 18.15, Michał Tomczyk - biegły rewident - MSSF 9 Instrumenty finansowe:

Rachunkowość zabezpieczeń w PSR i MSSF9 - czy ułatwienia wprowadzone przez MSSF9 mogą wspierać wykorzystywanie rachunkowości zabezpieczeń na szerszą skalę?

 • porównanie regulacji PSR i MSSF,
 • ocena słabości dotychczas stosowanych regulacji w zakresie rachunkowości zabezpieczeń,
 • zastosowanie nowego standardu (MSSF9) oraz omówienie dostępnych rodzajów rachunkowości zabezpieczeń,
 • wskazanie zalet i wad stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

Począwszy od stycznia 2018 roku, wszystkie jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF są zobowiązane stosować MSSF9 - nowy standard, który rewolucjonizuje podejście do rachunkowości instrumentów finansowych oraz zastępuje dotychczas stosowany standard MSR39, którego rozwiązania były bardzo zbliżone do polskich przepisów o rachunkowości.

Największe zmiany wprowadzane przez MSSF 9 dotyczą zastąpienia dotychczasowego podejścia do ujmowania strat kredytowych (odpisów aktualizujących) w oparciu o straty poniesione przez nowy model oparty o straty oczekiwane, jak również nowe podejście do klasyfikacji i ujmowania aktywów finansowych. Zmiany te dotyczą wszystkich jednostek, ponieważ trudno wyobrazić sobie spółkę, która nie posiada rozrachunków czy lokat bankowych. Rachunkowość zabezpieczeń, która opisuje zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka finansowego w oparciu o wykorzystanie pochodnych instrumentów finansowych była rozwiązaniem znacznie rzadziej wykorzystywanym. MSSF9 wprowadził istotne zmiany również w tym zakresie, co powoduje, że korzystanie z rachunkowości zabezpieczeń może stać się łatwiejsze i bardziej powszechne.

 

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji zapraszamy Państwa na spektakl do Teatru.


Dzień II - 30.10.2019

Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów podatkowych

 

9.30 - 11.30, Hubert Grzyb  - prawnik, doradca podatkowy

Zmiany VAT w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych:

 • Zmiany w zakresie dokumentowania i stosowania stawki 0 % przy WDT.
 • Zmiany w zakresie informacji podsumowujących.
 • Składy konsygnacyjne
 • Transakcje łańcuchowe
 • Import towarów

11.45 - 14.00, Aneta Pożarowska-Lech - prawnik, doradca podatkowy

Zmiany VAT związane z płatnością:

 • Wykaz rachunków firmowych bankowych (biała lista VAT).
 • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i solidarna odpowiedzialność
 • Matryca stawek VAT. Kwalifikacji towarów wg kodów CN i usług wg kodów PKWiU z 2015r.


Zmiany VAT związane ewidencjonowaniem i sprawozdawczością - transakcje krajowe:

 • Nowy JPK_VAT
 • Nowe zasady dokumentowania sprzedaży detalicznej - kasy online
 • Faktura do paragonu - zmiany w zakresie dokumentowania transakcji zaewidencjonowanych za pomocą kas fiskalnych
 • Pierwsze zasiedlenie i inne zmiany dotyczące rozliczeń związanych z transakcjami krajowymi

14.45 - 16.15, Marcin Górski - prawnik, doradca podatkowy

​​Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

 • Podatek u źródła w świetle nowych przepisów i urzędowych objaśnień.
 • Zatory płatnicze i inne zmiany od 1 stycznia 2020 r.
 • Przeciwdziałanie przenoszenia zysku przez korporacje (Dyrektywa ATAD 2)

 

​16.30 - 18.00, Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

 • Niższy podatek PIT.
 • Wyższe koszty pracownicze.
 • Limit dla małego podatnika