• Informacje poufne przedsiębiorstwa będą lepiej chronione
Artykuł:

Informacje poufne przedsiębiorstwa będą lepiej chronione

12 stycznia 2018

Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji, które stanowią tajemnicę firmy, zostanie uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Projekt nowelizacji kilku ustaw w tej sprawie ukazał się w Rządowym Centrum Legislacji.

Zmiana przepisów wynika z wdrożenia do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Zatem poziom ochrony informacji stanowiących tajemnicę firmy w poszczególnych państwach unijnych nie może być niższy, aniżeli ustalony w dyrektywie.

W nowelizacji tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje się jako informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne mające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów, nie są powszechnie znane osobom, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji albo nie są dla nich łatwo dostępne, o ile przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich w poufności.

Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę firmy stanowi z kolei czyn nieuczciwej konkurencji zwłaszcza wtedy, gdy następuje bez zgody przedsiębiorcy i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te dane lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści. Wykorzystanie zaś lub ujawnienie informacji poufnych firmy   stanowi ww. czyn w szczególności, gdy nie wyraził na to zgody przedsiębiorca i narusza to ustawowy lub umowny obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania albo gdy zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje dokonując takiego czynu.

W myśl nowelizacji wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę firmy, polegające na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także przywozie, wywozie i przechowywaniu w tych celach towarów stanowi również czyn nieuczciwej konkurencji, jeśli osoba dokonująca wskazanej czynności wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć o tym, że cechy, proces wytwarzania lub zbywania tych towarów zostały w znacznym stopniu ukształtowane w następstwie tego rodzaju czynu, dokonanego w określonych okolicznościach.

Zgodnie z przepisem w ustawie zmieniającej pozyskanie informacji, które są tajemnicą przedsiębiorstwa, nie będzie czynem nieuczciwej konkurencji, jeżeli nastąpi w wyniku niezależnego odkrycia lub wytworzenia, obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która otrzymała informacje i której uprawnienie nie było ograniczone w chwili ich pozyskania.

Nowelizacja określa również sankcje cywilnoprawne w przypadku ustalenia w sądowym postępowaniu cywilnym dokonania czynu nieuczciwej konkurencji. Sąd, na wniosek uprawnionego, będzie mógł zobowiązać pozwanego - sprawcę czynu, do podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści wyroku, w oznaczony sposób i w określonym zakresie. W uzasadnieniu zmiany przepisów zwraca się uwagę, że obecnie obowiązujące krajowe regulacje nie pozwalają na orzeczenie wobec tegoż sprawcy nakazu opublikowania wyroku.

W przypadku czynu nieuczciwej konkurencji uprawniony przedsiębiorca będzie mógł także żądać, zamiast odszkodowania określonego na podstawie zasad ogólnych, naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które byłoby należne tytułem udzielenia przez tegoż przedsiębiorcę zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę firmy. Takie rozwiązanie ma ułatwić przedsiębiorcy realizację roszczenia odszkodowawczego w przypadku trudności z wykazaniem wysokości szkody.

Sąd będzie mógł jednak również, zamiast orzekać wobec pozwanego zakaz wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, na jego wniosek, zobowiązać go do zapłaty na rzecz powoda stosownego wynagrodzenia za korzystanie z informacji, nie dłużej jednak, niż do ustania stanu tajemnicy, jeżeli m.in.: pozwany w chwili wykorzystywania lub ujawniania tych informacji nie wiedział, ani przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć, że pozyskano je od osoby, która je wykorzystała lub ujawniła w określonych okolicznościach; przychylenie się do żądania spowodowałoby dla pozwanego niewspółmierne szkody.

W uzasadnieniu projektu wskazuje się, że taki zapis uwzględnia interes pozwanego, który w dobrej wierze wykorzystywał informacje poufne firmy i na ich podstawie rozpoczął np. proces inwestycyjny czy też produkcyjny, ponosząc odpowiednie nakłady.

Nowelizacja ma wejść w życie 9 czerwca 2018 roku.

Autor: S.W.