• Będzie limit zaliczenia usług niematerialnych do kosztów
Artykuł:

Będzie limit zaliczenia usług niematerialnych do kosztów

10 sierpnia 2017

Wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych między innymi ze znakami towarowymi, umowami licencyjnymi czy też usługami prawnymi będzie ograniczona. Tak stanowi projekt nowelizacji ustaw podatkowych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

Resort finansów tłumaczy konieczność zmian przepisów wykorzystywaniem wartości niematerialnych i prawnych w agresywnej optymalizacji podatkowej i – w ocenie ministerstwa – sztucznym generowaniem kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy występują obiektywne trudności z ustaleniem wartości rynkowej danego prawa.

W uzasadnienie projektu wskazuje się również, że podatnicy w swoich działaniach przenoszą prawa uznane za wartości niematerialne i prawne do podmiotów powiązanych, czego następstwem jest korzystanie z tych praw na podstawie licencji lub też ich ponowne nabycie po nowej, wyższej wartości podatkowej.

W nowelizacji proponuje się, aby koszty usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz świadczeń o podobnym charakterze podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości nieprzekraczającej łącznie w roku podatkowym 5 proc. kwoty stanowiącej sumę dochodu uwzględnionego w podstawie opodatkowania, wysokości odpisów amortyzacyjnych zaliczonych w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów oraz różnicy między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego.

Przepis ten ma także dotyczyć wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których jest mowa w ustawie o CIT, czyli: autorskich lub pokrewnych praw majątkowych; licencji; praw określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej; wartości stanowiącej równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

W przypadku podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład, ww. kwota zostanie obliczona poprzez zsumowanie dochodu, odpisów amortyzacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowania zewnętrznego przypisanych do tego zakładu. Kwota kosztów nieodliczona w danym roku podatkowym nie będzie odliczana w latach następnych.

Ograniczenie w wysokości 5 proc. będzie stosowane w przypadku nadwyżki wartości kosztów wskazanych w przepisie, przekraczającej w roku podatkowym łącznie kwotę 1 200 000 zł.

Zmiana przepisów ma również dotyczyć zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w PIT przy nieodpłatnym otrzymaniu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dokonywanie takich odpisów będzie możliwe tylko w sytuacjach, kiedy wartość danego spadku lub darowizny korzystała ze zwolnienia podatkowego od spadków i darowizn. Resort finansów wyjaśnia w uzasadnieniu projektu, że nie dojdzie w ten sposób do przypadków, w których obdarowany nabywał – wskutek darowizny – prawo do kosztowej amortyzacji składnika majątku, liczonej od jego aktualnej wartości rynkowej,  bez wykazywania przychodów z tego tytułu i mimo faktu, że ten składnik mógł już być zamortyzowany u darczyńcy.

Autor: S.W.