• Będzie limit zaliczenia usług niematerialnych do kosztów
Artykuł:

Będzie limit zaliczenia usług niematerialnych do kosztów

10 sierpnia 2017

Ewa Matyszewska , Brand Manager |

Wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych między innymi ze znakami towarowymi, umowami licencyjnymi czy też usługami prawnymi będzie ograniczona. Tak stanowi projekt nowelizacji ustaw podatkowych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

Resort finansów tłumaczy konieczność zmian przepisów wykorzystywaniem wartości niematerialnych i prawnych w agresywnej optymalizacji podatkowej i – w ocenie ministerstwa – sztucznym generowaniem kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy występują obiektywne trudności z ustaleniem wartości rynkowej danego prawa.

W uzasadnienie projektu wskazuje się również, że podatnicy w swoich działaniach przenoszą prawa uznane za wartości niematerialne i prawne do podmiotów powiązanych, czego następstwem jest korzystanie z tych praw na podstawie licencji lub też ich ponowne nabycie po nowej, wyższej wartości podatkowej.

W nowelizacji proponuje się, aby koszty usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz świadczeń o podobnym charakterze podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości nieprzekraczającej łącznie w roku podatkowym 5 proc. kwoty stanowiącej sumę dochodu uwzględnionego w podstawie opodatkowania, wysokości odpisów amortyzacyjnych zaliczonych w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów oraz różnicy między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego.

Przepis ten ma także dotyczyć wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których jest mowa w ustawie o CIT, czyli: autorskich lub pokrewnych praw majątkowych; licencji; praw określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej; wartości stanowiącej równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

W przypadku podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład, ww. kwota zostanie obliczona poprzez zsumowanie dochodu, odpisów amortyzacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowania zewnętrznego przypisanych do tego zakładu. Kwota kosztów nieodliczona w danym roku podatkowym nie będzie odliczana w latach następnych.

Ograniczenie w wysokości 5 proc. będzie stosowane w przypadku nadwyżki wartości kosztów wskazanych w przepisie, przekraczającej w roku podatkowym łącznie kwotę 1 200 000 zł.

Zmiana przepisów ma również dotyczyć zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w PIT przy nieodpłatnym otrzymaniu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dokonywanie takich odpisów będzie możliwe tylko w sytuacjach, kiedy wartość danego spadku lub darowizny korzystała ze zwolnienia podatkowego od spadków i darowizn. Resort finansów wyjaśnia w uzasadnieniu projektu, że nie dojdzie w ten sposób do przypadków, w których obdarowany nabywał – wskutek darowizny – prawo do kosztowej amortyzacji składnika majątku, liczonej od jego aktualnej wartości rynkowej,  bez wykazywania przychodów z tego tytułu i mimo faktu, że ten składnik mógł już być zamortyzowany u darczyńcy.

Autor: S.W.