• Będą uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym
Artykuł:

Będą uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym

20 października 2017

Celem wprowadzenia zmian w przepisach ustaw podatkowych i prawa gospodarczego jest zniesienie obciążeń biurokratycznych podatników oraz usprawnienie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Projekt regulacji w tej kwestii ukazał się w Centrum Legislacyjnym Rządu.

Zmiany proponowane przez resort rozwoju są bardzo obszerne i dotyczą nie tylko ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ale także Ordynacji podatkowej, VAT, zryczałtowanego podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych. Uproszczenia mają także nastąpić w stosowaniu przez przedsiębiorców przepisów ustawy o rachunkowości, prawa pracy, prawa handlowego, prawa celnego, kodeksu spółek handlowych oraz związanych z obrotem towarowym z zagranicą i terminami zapłat w transakcjach handlowych.

Jedna z istotniejszych zmian w ustawach o PIT i CIT dotyczy ulgi na złe długi i polega na umożliwieniu wierzycielowi pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeśli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku). Jeśli ta należność zostanie uiszczona po korekcie podstawy opodatkowania, to wierzyciel będzie musiał zwiększyć tę podstawę oraz zapłacić podatek w rozliczeniu za okres, w którym wierzytelność została uregulowana. Dłużnik będzie z kolei zobligowany do doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania, a w przypadku jego zapłacenia uzyska prawo do korekty zwrotnej.

Jak zwraca się uwagę w uzasadnieniu projektu, korekty będą dokonywane wyłącznie w odniesieniu do wierzytelności oraz zobowiązań powstałych w związku z transakcjami oznaczonymi jako przychody i koszty uzyskania przychodów, bez względu na czas ich odliczenia.

Zgodnie z projektem wprowadzona zostanie m.in. możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Wybór takiej formy rozliczenia będzie zależał wyłącznie od przedsiębiorcy. Obecnie o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

Podwyższony będzie próg przychodów – z 1,2 mln euro do 2 mln euro – uprawniający do uzyskania statusu małego podatnika. Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu, zwiększy to liczbę podmiotów, które będą mogły skorzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek czy też z jednorazowej amortyzacji do wysokości 50 tys. euro.

Wydłużony zostanie termin związany z wyborem sposobu i formy opodatkowania przez osoby fizyczne. Po zmianie przepisów będą one mogły to zrobić – składając stosowne, pisemne oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego – do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód bądź do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą będzie mógł również uznać za koszt podatkowy przychodów wartość pracy małżonka lub małoletnich dzieci oraz małżonków i małoletnich dzieci wspólników bez względu na formę ich zatrudnienia.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Podatnicy, którzy wybiorą metodę ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, będą informowali o tym w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli stosowanie tej metody. W myśl obecnych przepisów mają oni obowiązek zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiej metody do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia.

Rezygnacja z ww. metody będzie natomiast ujęta w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym była ona stosowana.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca i 1 lipca 2018 r. oraz od 1 stycznia 2019 r.

Autor: S.W.