• Wypłata członkom rodziny zapomogi przyznanej pracownikowi, ale nie wypłaconej z powodu jego śmierci
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Wypłata członkom rodziny zapomogi przyznanej pracownikowi, ale nie wypłaconej z powodu jego śmierci

12 lutego 2019

Mariusz Pigulski, "Płace w firmie" |

Pracownik złożył wniosek o zapomogę z ZFŚS z tytułu długotrwałej choroby. Komisja socjalna przyznała zapomogę pracownikowi. Zapomoga nie została wypłacona, pracownik zmarł. Czy niewypłacona zapomoga pracownikowi z ZFŚS przechodzi do praw majątkowych i podlega wypłacie osobom uprawnionym do renty rodzinnej?

Odpowiedź: W tym przypadku jest to przychód z praw majątkowych, który korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 18 ustawy o PIT, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Użyte tu sformułowanie „w szczególności” oznacza, że tą kategorią został objęty każdy przychód osiągnięty przez podatnika w związku z posiadaniem przez niego prawa o charakterze majątkowym. A zatem, wypłacone uprawnionym członkom rodziny świadczenie niezrealizowane po zmarłym pracowniku, obejmujące wypłatę należności, do których zmarły był uprawniony, a które nie zostały mu wypłacone przed śmiercią, stanowi dla tych członków rodziny przychód z praw majątkowych (tak np. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 14 marca 2013 r., sygn. ILPB1/415-1161/12-4/AMN).

Z pytania wynika, że mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, skoro pracownik nabył prawo do tej zapomogi, ale zmarł po jej przyznaniu. Komisja przyznała zapomogę ze środków ZFŚS, której nie wypłacono z powodu śmierci pracownika. Jednak śmierć pracownika nie zmieniła charakteru tego świadczenia. Z pytania można wywnioskować, że komisja socjalna nie wycofała go, a zatem świadczenie to pozostaje nadal zapomogą z powodu długotrwałej choroby. Oznacza to, że zastosowanie tu znajdzie zwolnienie od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolne od podatku są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

  • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości;
  • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł.

Jeżeli komisja rozpatrywałaby wniosek o przyznanie wsparcia finansowego rodziny zmarłego pracownika po jego śmierci, wówczas przyznane ewentualnie świadczenie stanowiłoby dla beneficjentów przychód z innych źródeł również korzystający ze zwolnienia od podatku, tyle że z innego tytułu. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o PIT, wolne od podatku są świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów (m.in. ustawy o ZFŚS) przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.000 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 18, art. 21 ust. 1 pkt 26 i 92 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracyubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2019 r.
www.placewfirmie.pl