• Jakie raporty imienne za pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego na przełomie dwóch miesięcy?
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Jakie raporty imienne za pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego na przełomie dwóch miesięcy?

11 lutego 2019

Bogdan Majkowski, "Ubezpieczenia społeczne w praktyce" |

Pracownik przebywał na urlopie ojcowskim przypadającym na przełom dwóch miesięcy kalendarzowych. Jak wykazać taki urlop w dokumentach ubezpieczeniowych, jeżeli jesteśmy uprawnieni do wypłaty zasiłku macierzyńskiego i wypłata ta będzie miała miejsce w drugim z tych miesięcy?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji urlop ojcowski powinien być wykazany w raportach imiennych składanych za miesiąc, w którym nastąpi jego zakończenie oraz wypłata przysługującego z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 1823 Kodeksu pracy wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie i może być on wykorzystany jednorazowo w pełnym wymiarze lub nie więcej niż w dwóch częściach, z których każda nie może być krótsza niż tydzień. Jednocześnie z art. 1831 kp wynika, że tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada 7 kolejnym dniom kalendarzowym, z uwzględnieniem przypadających w tym okresie dni wolnych od pracy.

W czasie pobytu na urlopie ojcowskim pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński, co oznacza, że zawieszeniu ulegają wówczas ubezpieczenia pracownicze, natomiast dana osoba podlega im z tytułu pobierania wspomnianego zasiłku.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy systemowej osoby pobierające zasiłek macierzyński, w tym z uwagi na pobyt na urlopie ojcowskim, objęte są z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Nie podlegają natomiast pozostałym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, zachowując jednak prawo do świadczeń zdrowotnych. Podstawę wymiaru składek stanowi tu kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego, przy czym pracodawca uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych, tak jak w tym przypadku, należne składki jedynie wykazuje w raporcie imiennym ZUS RCA, ale ich nie opłaca. Są one bowiem w całości finansowane przez budżet państwa.

Urlop ojcowski, z którego korzystał wspomniany w pytaniu pracownik, miał miejsce na przełomie dwóch miesięcy kalendarzowych, ale zasiłek macierzyński przysługujący z tego tytułu wypłacony zostanie w drugim z tych miesięcy. To oznacza, że pełen urlop wraz z pobranym zasiłkiem pracodawca powinien wykazać w dokumentach rozliczeniowych składanych za ten właśnie miesiąc. W miesiącu rozpoczęcia urlopu ojcowskiego pracownika trzeba wykazać tylko w druku ZUS RCA, natomiast w miesiącu wypłaty zasiłku macierzyńskiego za osobę tę należy złożyć dwa raporty imienne ZUS RCA oraz raport ZUS RSA.

Podstawa prawna:

  • art. 1823, art. 1831 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
  • art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 11-12, art. 16 ust. 8, art. 18 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.),
  • art. 66, art. 67 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).

 

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową? Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!

www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl