W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Wpis do CEIDG nie dla każdego cudzoziemca
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Wpis do CEIDG nie dla każdego cudzoziemca

19 grudnia 2018

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy" |

Osoby z krajów nienależących do Unii Europejskiej mogą wykonywać działalność gospodarczą w Polsce, pod warunkiem, że spełnią wymagania ustawowe. Aktem prawnym regulującym podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli z zagranicy jest ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. poz. 649). Zgodnie z art.4 ust.1 i 2 powołanej ustawy cudzoziemcy z państw trzecich, którzy m.in. posiadają w Polsce zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu kształcenia się na studiach lub pozostawania w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce albo posiadają Kartę Polaka mogą zarejestrować w Polsce firmę na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Taką działalność mogą wykonywać również cudzoziemcy spoza UE ze statusem uchodźcy, którzy korzystają w Polsce z ochrony uzupełniającej, ochrony czasowej, otrzymali zgodę na pobyt tolerowany. Zatem obcokrajowiec musi spełniać co najmniej jedną z w/w przesłanek ustawowych, żeby móc świadczyć usługi w Polsce jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Ustawa umożliwia cudzoziemcom z w/w państw wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce bez dodatkowych wymogów wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Cudzoziemcy ci mogą nabywać także akcje i udziały w spółkach kapitałowych oraz przystępować do takich spółek, pod warunkiem, że umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Oznacza to, że cudzoziemiec może być wspólnikiem spółek polskich poprzez nabycie w nich udziałów lub akcji, może tworzyć spółkę razem z obywatelem polskim i być w niej prezesem, a więc wchodzić w skład organów reprezentujących.