W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Przystąpienie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Przystąpienie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca

10 grudnia 2018

Bogdan Majkowski, "Ubezpieczenia społeczne w praktyce" |

W trakcie trwającego miesiąca kalendarzowego zleceniobiorca wystąpił do nas z wnioskiem o zgłoszenie go do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jak ustalić podstawę wymiaru składki chorobowej w takiej sytuacji?

Odpowiedź: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za ten miesiąc odpowiadać będzie podstawie składek emerytalno-rentowych, mimo że samo ubezpieczenie nie obejmie całego miesiąca.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w tym dobrowolne, stanowi zgodnie z art. 20 ustawy systemowej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku osób objętych ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnie, jak np. zleceniobiorcy, podstawa ta nie może jednak przekraczać miesięcznie kwoty odpowiadającej 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowanego do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. W roku bieżącym maksymalna miesięczna podstawa dobrowolnych składek chorobowych wynosi  11.107,50 zł (250% x 4.443 zł).

Do składek na ubezpieczenie chorobowe nie stosuje się art. 18 ust. 9 ustawy systemowej pozwalającego na zmniejszenie podstawy wymiaru za miesiąc, w trakcie którego nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami lub ich ustanie. Możliwość ta dotyczy bowiem tylko składek emerytalno-rentowych.

W opisanej w pytaniu sytuacji składki chorobowe powinny więc być liczone od pełnej podstawy składek emerytalno-rentowych za ten miesiąc, chyba że przekracza ona kwotę 11.107,50 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w przypadku zleceniobiorców zależy z kolei od sposobu określenia ich wynagrodzenia.

Tabela. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców

Ustalona odpłatność za wykonanie zlecenia

Podstawa wymiaru składek

Podstawa prawna

Kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej albo akordowej lub prowizyjnie

Przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiąganemu ze zlecenia

Art. 18 ust. 3 ustawy systemowej

W innej formie niż wymienione wyżej

Zadeklarowana kwota, nie niższa od aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę

Art. 18 ust. 7 ustawy systemowej

Jeżeli podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów podatkowych, nie uwzględniamy w niej zasiłków oraz przychodów wymienionych w rozporządzeniu składkowym, oczywiście tylko tych, które mogą być wypłacane zleceniobiorcom.

Z uwagi na to, że nastąpi tu rozszerzenie zakresu ubezpieczeń, którymi objęty będzie zleceniobiorca, trzeba zastosować  art. 36 ust. 14 ustawy systemowej. Przepis ten wyjaśnia, że o zmianach dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania płatnik informuje ZUS poprzez wyrejestrowanie danej osoby z dotychczasowych ubezpieczeń i ponowne zgłoszenie z prawidłowymi danymi.

Warto przypomnieć, mimo że z taką sytuacją nie mamy tu do czynienia, iż umowy zlecenia nie rodzą obowiązku ubezpieczeń, jeśli są wykonywane przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów w wieku do ukończenia 26. roku życia.

Podstawa prawna:

  • art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4, art. 11–12, art. 14, art. 18 ust. 3, ust. 7 oraz ust. 9, art. 20, art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 81 ust. 1oraz ust. 5–6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1949),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 804).

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl