• Pakiet świadczeń medycznych dla pracowników na urlopach macierzyńskich a składki ZUS
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Pakiet świadczeń medycznych dla pracowników na urlopach macierzyńskich a składki ZUS

15 listopada 2018

Marta Brakoniecka, "Płace w firmie" |

Jedna z naszych pracownic urodziła dziecko w dniu 5 listopada 2018 roku. Pracownica ma finansowany przez zakład pracy pakiet świadczeń medycznych. Czy w okresie urlopu macierzyńskiego należy od świadczenia tego pobierać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne?

Odpowiedź: Za okres przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim pakiety medyczne finansowane przez Pracodawcę są zwolnione z obowiązku potrącania z nich składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Pakiety medyczne nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, ponieważ w tym czasie nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Pracownicy posiadają inny tytuł ubezpieczeń społecznych – pobierają zasiłek macierzyński, którego kwota stanowi podstawę składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku gdy pracownik przebywa na zasiłku macierzyńskim przez część miesiąca, kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek z tytułu nieodpłatnego świadczenia finansowanego przez pracodawcę, tj. pakietu medycznego, należy zmniejszyć proporcjonalnie dzieląc kwotę/wartość pakietu medycznego za dany miesiąc przez liczbę dni tego miesiąca, a następnie mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca, w których pracownik przebywał na zasiłku/urlopie macierzyńskim.

Podstawa prawna

  • Art. 4, ust. 9, art. 6 ust. 1 pkt 1, 19, art. 11, art. 12, art. 18 ust. 1, ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. 2017 r. poz. 1778).
  • Art. 29 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1368).
  • Art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1510).
  • Art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1509).
  • Art. 32 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1376).
  • Art. 104, art. 104 b, art. 107 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1256).
  • Art. 29 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1433).

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2018 r.
www.placewfirmie.pl