• Nagroda jubileuszowa i odprawa po podwyżce pensji
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Nagroda jubileuszowa i odprawa po podwyżce pensji

13 listopada 2018

Mariusz Pigulski, "Płace w firmie" |

Mam problem w wyliczeniu podstawy do nagrody jubileuszowej/odprawy ze zmiennych składników wynagrodzenia w wypadku zmiany płacy zasadniczej. Otóż pracownik we wrześniu nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Jego wynagrodzenie składa się ze składników stałych (płaca zasadnicza i dodatek stażowy) i zmiennych (premia miesięczna od 5 do 100% płacy zasadniczej i dodatku za pracę w godzinach nocnych i świątecznych). We wrześniu otrzymał on podwyżkę płacy zasadniczej. Przy składnikach stałych bierzemy pod uwagę płacę zasadniczą i dodatek stażowy już po podwyżce, a co ze składnikami zmiennymi?

Odpowiedź: Składniki zmienne podlegające uwzględnieniu w podstawie wyliczeń nagrody jubileuszowej i odprawy powinny zostać przeliczone według nowej kwoty płacy zasadniczej.

Nagrody jubileuszowe należne w „budżetówce” oraz odprawy i odszkodowania przysługujące pracownikom wylicza się na zasadach kalkulowania pieniężnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Tak przewiduje np. art. 38 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, art. 8 ust. 3 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników czy § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy.

Zmiana wysokości danego składnika (np. podwyżka), likwidacja bądź wprowadzenie nowego składnika w okresie, z którego ustala się bazę obliczeniową, wprowadzone przed nabyciem prawa do ekwiwalentu (lub w miesiącu zyskania tego uprawnienia), wymuszają ponowne wyznaczenie omawianej podstawy, tak by zmiany uwzględnić.

Dokonując obliczeń wysokości „jubileuszówki” czy odprawy wystarczy poprzestać się na wyliczeniu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (na zasadach kalkulowania ekwiwalentu) (por. uchwała Sądu Najwyższego z 9 maja 2000 r., sygn. akt III ZP 12/00).

Podstawa prawna

  • Art. 38 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).
  • § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 927).
  • § 10, § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2018 r.
www.placewfirmie.pl