• Karta Multisport a składki ZUS
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Karta Multisport a składki ZUS

12 września 2018

Jarosława Warszawska, "Płace w firmie" |

W każdym roku kalendarzowym pracownikom korzystającym z urlopu wypoczynkowego wypłacane jest z funduszu świadczeń socjalnych dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, w kwocie niższej niż wysokość odpisu podstawowego (maksymalna kwota dofinansowania w 2018 roku w naszym zakładzie pracy wynosi 1.150 zł). Od niedawna wprowadzone zostały karty Multisport z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe - korzystają z nich nie wszyscy pracownicy. Część kwoty za kartę Multisport jest dofinansowana z zfśs. Roczna kwota dofinansowania wynosi 576 zł. Osoba korzystająca z karty Multisport i otrzymująca dofinansowanie do wypoczynku w roku kalendarzowym pobiera z zfśs maksymalnie 1.726 zł. Z funduszu świadczeń socjalnych wypłaca się również pożyczki na cele mieszkaniowe. Wszystkie wypłaty z funduszu mieszczą się w ogólnej kwocie naliczenia odpisu podstawowego. Czy w przypadku niektórych pracowników, jeżeli przekroczona jest roczna kwota podstawowego odpisu na zfśs należy od nadwyżki opłacić składki ZUS?

Przyznanie świadczeń z zfśs danemu pracownikowi w wyższej wysokości niż kwota rocznego odpisu podstawowego, nie wpływa na kwalifikację składkową świadczeń socjalnych.

Świadczenia wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych co do zasady nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Muszą jednak być przyznawane na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs, według których wysokość świadczeń uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Świadczenia przyznane pracownikom z pominięciem wyżej wskazanych kryteriów nie korzystają ze zwolnienia z oskładkowania. Będą to przykładowo świadczenia przyznane wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości lub zróżnicowane ze względu np. na staż pracy lub rodzaj zawartej umowy o pracę. W takiej sytuacji uznaje się, że świadczenia te nie mają charakteru socjalnego, zatem nie mogą korzystać z przewidzianych prawem zwolnień składkowo-podatkowych, jak również nie powinny być wydatkowane ze środków funduszu (wyrok SA w Białymstoku z 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt III AUa 1056/12).

Od 2018 r. zwolnione od podatku dochodowego są:

1. bez względu na ich wysokość:

  • zapomogi losowe,
  • świadczenia związane z pobytem dzieci osób uprawnionych w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach;

2. do 1000 zł w roku podatkowym – pozostałe świadczenia rzeczowe i pieniężne, z wyłączeniem bonów i talonów uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi.

Podstawa prawna

  • Art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1316).
  • Art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a pkt 67–67a

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2018 r.
www.placewfirmie.pl