• Dofinansowanie do żłobka a ZUS i PIT
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Dofinansowanie do żłobka a ZUS i PIT

12 lipca 2018

Mariusz Pigulski, "Wiedza i Praktyka" |

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na pełny etat. Jest wynagradzany stałą stawka miesięczną 3.000,00 zł brutto i 20% premii regulaminowej od wynagrodzenia zasadniczego. Pracodawca chciałby wypłacać temu pracownikowi comiesięczne dofinansowanie do żłobka dla dziecka pracownika w wysokości 600 zł miesięcznie. W zakładzie pracy nie ma ZFŚS i dofinansowanie byłoby ze środków obrotowych pracodawcy. Czy takie dofinansowanie jest wliczane do przychodu dla pracownika, czy podlega oskładkowaniu ZUS i czy należy naliczać od niego podatek? Czy to dofinansowanie powinno być naliczane na liście płac i wykazywanie w PIT-11?

Dofinansowanie w całości podlega oskładkowaniu. Do kwoty 1.000 zł miesięcznie jest ono natomiast wolne od podatku.

Zwolnione z opodatkowania są świadczenia, które nie są finansowane z ZFŚS, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1.000 zł na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik (np. pracownik) w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą (art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o PIT). Jeśli świadczenia:

  • przekraczają ww. limity – nadwyżka wraz z pozostałymi składnikami pracowniczego wynagrodzenia ze stosunku pracy podlega opodatkowaniu (oraz w konsekwencji wykazaniu w PIT-11),
  • są finansowane ze środków obrotowych – pełna ich wartość wchodzi do podstawy wymiaru składek ZUS.

Rozliczając dofinansowanie do żłobka korzystające (choćby częściowo) z wyłączenia podatkowego, należy pamiętać o jednej bardzo ważnej regule. Stanowi ona, że od dochodu i podatku nie mogą być odliczane składki zusowskie, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o PIT oraz dochód od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Podstawa prawna:

  • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67b, art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.).

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracyubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2018 r.
www.placewfirmie.pl