• Czym są powtarzające się świadczenia w spółce z o.o.
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Czym są powtarzające się świadczenia w spółce z o.o.

26 listopada 2018

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy" |

Wspólnik spółki kapitałowej może być zobligowany do wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz tej spółki. Jednak obowiązek taki musi wynikać z umowy spółki. Podstawą takiego działania jest art.176 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie,

z którym - umową spółki można zobowiązać wspólnika spółki z.o.o. do powtarzających się świadczeń niepieniężnych realizowanych przez niego na rzecz spółki. Oznacza to, że obowiązek wykonywania takich świadczeń musi być uregulowany w umowie spółki, a nie w umowie między spółką a wspólnikiem o świadczenie usług. W umowie spółki należy dokładnie określić rodzaj i zakres świadczeń, które mają być wykonywane, a także okres ich wykonywania. Pojęcie powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie zostało nigdzie zdefiniowane ale wiadomo, że chodzi o świadczenia wykonywane wielokrotnie w pewnych odstępach czasu, okresowo. Za wykonywanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie, które spółka wypłaca nawet wtedy, gdy poniosła stratę. Wspólnik ma prawo do wynagrodzenia za takie świadczenie niezależnie od dochodów z tytułu udziału w zyskach spółki, np. dywidendy. Wynagrodzenie nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie, a więc musi ono odpowiadać cenie rynkowej za daną usługę. Wobec tego jak opodatkować wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia realizowane przez wspólnika na rzecz spółki i do jakiego źródła przychodów je zaliczyć?

Ostanie stanowisko KIS z 19 kwietnia 2018 roku ( 0111-KDIB2-2.4010.11.2018.5.MZ stanowi, że” wspólnik Spółki z o.o. w ramach zobowiązania wynikającego z umowy Spółki, opartego na art. 159 i art. 176 § 1 Kodeksu spółek handlowych, świadczy na jej rzecz dodatkowe usługi (powtarzające się świadczenia niepieniężne) bez wynagrodzenia, to Spółka ta zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 o podatku dochodowym od osób prawnych otrzyma nieodpłatnie świadczenia podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym nieodpłatne wykonywanie na rzecz Spółki przez jej wspólników ww. czynności (usług), określonych w umowie Spółki, skutkuje po stronie spółki powstaniem przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.” Jednak można dywagować, czy wynagrodzenie z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych można zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, gdzie spółka mogłaby być płatnikiem zobowiązanym do poboru zaliczki na podatek dochodowy na podstawie art.41 ustawy o PIT.