• Czy za pracownika przebywającego cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim składać zerowy raport ZUS RCA?
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Czy za pracownika przebywającego cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim składać zerowy raport ZUS RCA?

14 listopada 2018

Bogdan Majkowski, "Ubezpieczenia społeczne w praktyce" |

Przez cały październik pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, nabywając z tego tytułu prawo najpierw do wynagrodzenia chorobowego, a następnie do zasiłku chorobowego. Czy oprócz raportu ZUS RSA powinniśmy złożyć za tę osobę zerowy raport ZUS RCA?

Odpowiedź: Tak, przy czym wspomniany raport powinien mieć wyzerowane tylko pola dotyczące podstaw wymiaru i samych składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast wyzerowaniem nie powinny być objęte pola dotyczące podstawy wymiaru oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, przebywał przez cały miesiąc kalendarzowy na zwolnieniu lekarskim, otrzymując z tego tytułu świadczenia chorobowe – najpierw wynagrodzenie chorobowe z art. 92 Kodeksu pracy, a następnie zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego.

Nawet, jeżeli w miesiącu tym pracownik nie otrzymał żadnych dochodów ze stosunku pracy podlegających oskładkowaniu, to i tak trzeba za niego złożyć imienny raport ZUS RCA. Z art. 81 ust. 5 ustawy zdrowotnej wynika bowiem, że przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie wyłącza się wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, czyli właśnie wynagrodzeń chorobowych. Skoro wynagrodzenie to – w przeciwieństwie do zasiłków – podlega oskładkowaniu na ubezpieczenie zdrowotne, wykazujemy je w raporcie ZUS RCA w polu dotyczącym podstawy wymiaru składki zdrowotnej, a w polu dotyczącym kwoty składki zdrowotnej podajemy składkę naliczoną od tego wynagrodzenia.

Jeżeli wspomnianej osobie pracodawca wypłacił w październiku jakieś kwoty podlegające oskładkowaniu, powinien uwzględnić je w raporcie ZUS RCA, pamiętając przy tym, że wynagrodzenie chorobowe wchodzi do podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Przykład

Przyjmijmy, że pracownikowi, o którym mowa w przykładzie 1., pracodawca wypłacił w czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim premię kwartalną w wysokości 876,50 zł. W raporcie ZUS RCA kwotę powinien wykazać w polach dotyczących podstawy wymiaru składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych, a w polach dotyczących kwoty składek – składki ustalone od tej podstawy. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej wyniesie 3.357,56 zł. Kwotę tę obliczono w następujący sposób: (876,50 zł – 120,17 zł, tj. składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika) + 2.601,23 zł (wynagrodzenie chorobowe) = 756,33 zł + 2.601,23 zł = 3.357,56 zł. Składka zdrowotna wyniesie więc 302,18 zł (3.357,56 zł x 9%). Do raportu tego należy dołączyć raporty ZUS RSA wypełnione identycznie jak w przykładzie 1.

Podstawa prawna

  • Art. 81 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 804).