W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Czy można wstrzymać wypłatę zasiłku, jeżeli pracownik odmawia podpisania protokołu pokontrolnego?
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Czy można wstrzymać wypłatę zasiłku, jeżeli pracownik odmawia podpisania protokołu pokontrolnego?

22 sierpnia 2018

Bogdan Majkowski, "Ubezpieczeniach społecznych w praktyce" |

W wyniku przeprowadzonej przez nas kontroli prawidłowości wykorzystania okresu zwolnienia lekarskiego zostało potwierdzone, że w czasie choroby podwładny pracował przy zbiorze truskawek. Po kontroli sporządzono protokół, którego pracownik nie podpisał. Czy mimo braku podpisu możemy wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego?

W takiej sytuacji bezpieczniej byłoby wystąpić do ZUS z wnioskiem o wydanie decyzji co do istnienia prawa do zasiłku chorobowego.

Jedną z okoliczności powodujących utratę prawa do zasiłku chorobowego jest wykonywanie przez osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim pracy zarobkowej, bez względu na podstawę jej świadczenia, lub wykorzystywanie zwolnienia w sposób niezgodny z celem jego wydania. W myśl art. 17 ustawy chorobowej w takiej sytuacji ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres objęty danym zwolnieniem. Okoliczności te muszą być potwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzonej przez płatnika zasiłku, w tym przypadku przez pracodawcę.

Zasady przeprowadzania wspomnianej kontroli określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. Zgodnie z § 5 kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy z powodu choroby, a z takim zwolnieniem mamy tu do czynienia, polega na ustaleniu, czy ubezpieczony – tu pracownik – w okresie orzeczonej niezdolności do pracy:

  • nie wykonuje pracy zarobkowej,
  • nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.

Protokół pokontrolny

W razie stwierdzenia w czasie kontroli, że występuje przynajmniej jedna z wymienionych okoliczności, osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego. Protokół ten powinien być przedłożony ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag.

Z pytania wynika, że wspomniana kontrola została przeprowadzona przez pracodawcę i w jej wyniku ustalono, że w czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby pracownik pracował przy zbiorze truskawek. Bez względu na to, czy otrzymywał za to wynagrodzenie, czy też pomagał bezinteresownie, niewątpliwie okoliczność taką można uznać odpowiednio za:

  • wykonywanie pracy zarobkowej – w pierwszym przypadku

lub

  • wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z celem jego wydania – w drugim przypadku, co ważne, nieprawidłowość ta wystąpi, również gdy lekarz wystawiający zwolnienie zaznaczył w nim, że chory może chodzić.

Oznacza to, że wystąpiła tu przesłanka pozwalająca na wstrzymanie wypłaty zasiłku chorobowego.

Pracownik nie wnosi zastrzeżeń do protokołu, nie podpisuje go

W opisanej przez Czytelnika sytuacji pracownik nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego mu protokołu, ale po prostu odmówił jego podpisania. W takiej sytuacji pracodawca powinien umieścić na protokole stosowną adnotację, np.: „Potwierdzam, że Pan Jan Kowalski odmówił podpisania niniejszego protokołu”.

Dokument z adnotacją pracodawcy może stanowić podstawę do wstrzymania wypłaty zasiłku. Bezpieczniejszym rozwiązaniem dla pracodawcy będzie jednak wystąpienie do ZUS z wnioskiem o wydanie decyzji o pozbawieniu prawa do zasiłku chorobowego. W ewentualnym postępowaniu odwoławczym pracownik może się tłumaczyć, że odmowę podpisania protokołu traktował jako wniesienie do niego zastrzeżeń. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu pokontrolnego zawierającego opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz adnotację o odmowie jego podpisania przez kontrolowanego pracownika.

Po rozpatrzeniu wniosku ZUS wyda decyzję, której kopię otrzyma zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jeżeli będzie negatywna dla pracownika, to wówczas stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty zasiłku chorobowego.

Podstawa prawna:

  • art. 17, art. 63 ust. 2, art. 68 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. nr 65, poz. 743).

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczenia społeczne w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!

www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl