• Samochód służbowy do celów prywatnych na urlopie macierzyńskim
Biuletyn Prawo Pracy i HR:

Samochód służbowy do celów prywatnych na urlopie macierzyńskim – co ze składkami?

11 czerwca 2018

Mariusz Pigulski, "Wiedza i Praktyka" |

Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim, na którym zasiłek wypłaca ZUS. Pracownica korzysta ze służbowego samochodu do celów prywatnych. Oprócz tego świadczenia pracownica nie uzyskuje innego przychodu pieniężnego. Świadczenie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Zaliczkę na podatek wykażemy w PIT-11. Jak należy postąpić ze składkami należnymi do ZUS? Czy zakład pracy powinien przekazać je do ZUS, a od pracownicy otrzymać zwrot wartości wpłaconych składek?

Korzystanie przez pracownika z auta firmowego do celów prywatnych w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim jest świadczeniem, od którego nie należy naliczać składek ZUS.

Jeśli samochód służbowy jest wykorzystywany przez pracownika do załatwiania osobistych spraw, rodzi to po jego stronie przysporzenie majątkowe wliczane do postawy zarówno podatku, jak i składek zusowskich. Od początku 2015 r. wartość pieniężną tego typu nieodpłatnego świadczenia należy ustalać ryczałtowo, biorąc pod uwagę pojemność pojazdu i liczbę dni jego wykorzystania na prywatny użytek.

Zryczałtowany przychód przypisywany pracownikowi z racji prywatnych przejazdów pojazdem pracodawcy wynosi:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku korzystania z firmowego auta w celach innych niż służbowe przez część miesiąca wartość korzyści ustala się za każdy dzień, w którym miały miejsce prywatne kursy w wysokości 1/30 kwot wskazanych wyżej.

Odnosi się to również do wyznaczania podstawy składek ZUS. Przy czym trzeba w tym miejscu podkreślić, iż pracownik w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Podstawę wymiaru składek na wymienione ubezpieczenia stanowi kwota wspomnianego zasiłku. Wartość bonusu pozapłacowego w postaci odbywania przez pracownika jazd o charakterze prywatnym zakładowym autem w okresie przebywania przez niego na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim nie stanowi więc podstawy wymiaru składek zusowskich. Prawo do tego typu świadczenia w takich okolicznościach nie przysługuje bowiem za okres świadczenia pracy, tylko za czas przebywania na urlopie związanym z rodzicielstwem.

Reasumując, wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu pracodawcy do celów innych niż służbowe przez pracownicę korzystającą z urlopu macierzyńskiego powinna być opodatkowana, ale nie podlega oskładkowaniu.

Podstawa prawna

  • art. 12 ust. 2a–2c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.),
  • art. 18 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.).

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2018 r.
www.placewfirmie.pl