• Ulga termomodernizacyjna z limitem
Biuletyn Podatki i Rachunkowość:

Ulga termomodernizacyjna z limitem

22 stycznia 2019

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy" |

Nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, z późn. zm.)  wprowadziła nową ulgę, tzw. ulgę termomodernizacyjną.  Od b.r. roku przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym na realizację inwestycji termomodernizacyjnej. Ulga ta polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją w/w przedsięwzięcia do wysokości nieprzekraczającej 53 000 zł. Wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług podlegających odliczeniu określa rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018, poz. 2489). Prawo do odliczenia przysługuje właścicielom (współwłaścicielom) jednorodzinnych budynków mieszkalnych w związku z dokonaną termomodernizacją tych budynków. Warunkiem skorzystania z ulgi jest zakończenie inwestycji w okresie 3 lat od końca roku w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.