• Kiedy nie powstają różnice kursowe w podmiotach powiązanych?
Biuletyn Podatki i Rachunkowość:

Kiedy nie powstają różnice kursowe w podmiotach powiązanych?

15 marca 2019

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, biegły sądowy |

   Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art.15 a ust.1 pozwala zaliczyć dodatnie różnice kursowe do przychodów podatkowych, a ujemne różnice kursowe do kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do art.15 a ust.2 pkt 2 ustawy o CIT, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. W myśl natomiast art.15 a ust.2 pkt 2 ustawy o CIT, ujemne różnice kursowepowstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.Należy podkreślić, że różnice kursowe powstają wyłącznie kiedy transakcje są regulowane w walucie obcej. Inaczej kształtuje się sytuacja w podmiotach powiązanych, ponieważ nie w każdym przypadku występują różnice kursowe pomiędzy transakcjami dokonywanymi między tymi podmiotami. Wobec tego powstaje pytanie czy z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostką macierzystą w Polsce a oddziałem, zakładem spółki za granicą wystąpią różnice kursowe, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiące koszt lub przychód podatkowy. W świetle uregulowań wynikających z umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.Ustawa o CIT dopuszcza rozliczanie różnic kursowych w przypadkach, gdy jednostki traktowane są dla celów podatkowych jako odrębne podmioty gospodarcze. Zatem skoro oddział czy zakład spółki macierzystej nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, rozliczenia dokonywane między tymi podmiotami stanowią wewnętrzne przepływy środków pieniężnych, niepowodujące powstania ujemnych lub dodatnich różnic kursowych.