W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Planowane zmiany w CIT na rok 2018
Biuletyn:

Planowane zmiany w CIT na rok 2018

22 sierpnia 2017

Monika Klukowska-Świtalska, BDO |

W ostatnim czasie został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym (projekt z 6 lipca 2017 r. złożony przez ministra rozwoju i finansów, opublikowany na stronie www.rcl.gov.pl). Zgodnie z uzasadnieniem do projektu: „Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Projektowana ustawa stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT”.
Planowane zmiany miałyby wejść w życie co do zasady 1 stycznia 2018 r. 

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych zmian, które miałyby dotyczyć podatników CIT. Są one podzielona na dwie grupy: rozwiązania o charakterze uszczelniającym system podatków dochodowych oraz zmiany upraszczające i precyzujące obecnie funkcjonujące regulacje, które z założenia mają wpływać pozytywnie na prowadzenie działalności gospodarczej.

Planowane rozwiązania o charakterze uszczelniającym system podatkowy w zakresie CIT to między innymi:

1. Wyodrębnienie „zysków kapitałowych” jako odrębnego źródła przychodów

Projekt zakłada wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
Dochody z każdego z tych źródeł podlegać będą opodatkowaniu stawką 19%. Wyłączona będzie jednak możliwość rozliczania straty z jednego rodzaju źródła ze stratą z drugiego źródła przychodów. Jeżeli podatnik uzyska dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim z tych źródeł poniesie stratę, to wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie uzyskany z jednego źródła dochód, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów.
O wysokość takiej straty poniesionej w roku podatkowym w danym źródle dochodów (przychodów) podatnik będzie jednak mógł obniżyć swój dochód osiągnięty z tego źródła dochodów (przychodów) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość takiego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty.

2. Zmiana dotycząca niedostatecznej kapitalizacji

Przewidziano uchylenie dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji i jednocześnie wprowadzenie kompleksowej zmiany w art. 15c ustawy o CIT, regulującego ograniczenia kosztów finansowania w wyniku podatkowym.
Planowane jest wyłączenie z kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa kwotę odpowiadającą 30% dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania powiększonego o wartość rocznej amortyzacji oraz o dodatnią różnicę między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego (30% EBIDTA). Wprowadzona zostałaby również szeroka definicja kosztów finansowania dłużnego, które obejmą wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem środków finansowych, w tym odsetki (również skapitalizowane), prowizje, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie.

Ograniczenie nie miałoby zastosowania w przypadku podatników CIT, u których nadwyżka kosztów finansowania dłużnego w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 120.000 złotych.
Do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (czyli przed 01.01.2018 r.) zastosowanie będą miały zasady dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do 31.12.2018 r.

3. Ograniczenie dotyczące wydatków na zakup usług niematerialnych i praw autorskich oraz własności przemysłowej

Projekt zakłada ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika CIT na zakup usług niematerialnych oraz za korzystanie z autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw własności przemysłowej lub know-how. Projekt określa otwarty katalog usług niematerialnych, do których zastosowanie znalazłoby powyższe ograniczenie, wskazując na koszty: usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń. Jest to katalog otwarty, ponieważ ograniczenie ma mieć zastosowanie również do świadczeń o podobnym charakterze.

Wydatki te miałyby podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości nieprzekraczającej łącznie w roku podatkowym 5% kwoty stanowiącej sumę dochodu powiększonego o wysokość odpisów amortyzacyjnych dokonanych w danym roku podatkowym (podatkowych) oraz powiększonych o różnicę między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego. Limit miałby zastosowanie do nadwyżki wydatków przekraczających w roku podatkowym łącznie kwotę 1.200.000 zł.

4. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego

Projekt przewiduje tzw. minimalny podatek dochodowy od nieruchomości będących budynkiem handlowo-usługowym, centrum handlowym, domem towarowym, samodzielnym sklepem lub butikiem lub budynkiem biurowym, o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Stawka podatkowa będzie wynosić 0,042% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc (ok. 0,5% rocznie).

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy nowelizującej, tzw. minimalny podatek dochodowy zapłacą podatnicy posiadający nieruchomości komercyjne.
Podatnicy odliczą kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku od zaliczki na CIT (kwartalnej, miesięcznej) i ostatecznie w zeznaniu rocznym.

Wśród rozwiązań upraszczających i precyzujących obecnie funkcjonujące regulacje warto wskazać na: 

  • podwyższenie do 5.000 zł (obecnie 3.500 zł) limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania kosztów pośrednich;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbywania wierzytelności, w tym poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki, dokonywania w związku z taką wierzytelnością odpisów aktualizujących oraz w przypadku umorzenia takiej wierzytelności.

 

Monika Klukowska-Świtalska

Autorka jest radcą prawnym, doradcą podatkowym, German Desk, BDO Sp. z o.o.

 

Biorąc pod uwagę rosnące z roku na rok zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem, rosnący trend eksportu na rynki niemieckojęzyczne bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw oraz wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w gospodarce globalnej, powstał w BDO międzynarodowy Zespół German Desk składający się ze specjalistów działających we wszystkich liniach biznesowych i obsługujących kompleksowo przedsiębiorstwa. German Desk wspiera przedsiębiorstwa przy wejściu zarówno na rynek polski, jak i na rynki niemieckiego obszaru językowego oraz pomaga przy prowadzeniu bieżącej działalności.

Jeśli w czasie lektury niniejszego artykułu pojawiły się z Państwa strony pytania lub wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji i z przyjemnością udzielimy dodatkowych wyjaśnień:
[email protected]