W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
 • Ujmowanie VAT w sprawozdaniu Rb-34S
Biuletyn:

Ujmowanie VAT w sprawozdaniu Rb-34S

20 lutego 2017

Marek Podsiadło, "C.H. Beck" |

Wprowadzona w JST centralizacja rozliczeń VAT, na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych – dalej FinPubU, objęła swoim zakresem także dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów. 
Samorządowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - dalej OświatU, na podstawie art. 223 FinPubU, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący JST. 

Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, zgodnie z ustawą o VAT – dalej VATU, podlegają opodatkowaniu VAT. Wpływy na wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych są ujmowane w ewidencji księgowej w wartości nominalnej (netto + VAT), czyli:

 1. kwoty netto dochodu we właściwej klasyfikacji budżetowej,
 2. kwoty VAT należnego, bez klasyfikacji budżetowej, gdyż nie mogą być one klasyfikowane do paragrafu 014 „Wpływy z podatku od towarów i usług”, bowiem VAT stanowi dochód budżetu państwa i nie jest wymieniony ani w DochSamTerytU, ani nie jest przewidziany jako dochód gromadzony na wydzielonym rachunku samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

Następnie VAT jest przekazywany na rachunek bankowy, na którym są prowadzone scentralizowane rozliczenia VAT w JST, a w dalszej kolejności jest odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

W związku z powyższym w sprawozdaniu Rb-34S dochody są wykazywane wraz z klasyfikacją budżetową w kwotach netto, bez kwot VAT. Natomiast wydatki wykazuje się w kwotach brutto lub – jeżeli istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego – pomniejsza się je, w ramach właściwych paragrafów rzeczowych, o kwoty odliczonego VAT. W związku z powyżej opisanym stanem faktycznym pojawiają się wątpliwości w zakresie sprawozdawczości budżetowej dotyczącej sprawozdania Rb-34S.
Podstawową kwestią do rozstrzygnięcia jest zdecydowanie, czy w sprawozdaniu Rb-34S należy (czy też jest to niedopuszczalne) wykazać zdarzenia gospodarcze wraz z kwotami VAT (wpłaty, przekazanie do JST, zobowiązania).

WARIANT I
Jeżeli sprawozdanie Rb-34S ma nie zawierać kwot VAT, wówczas to sprawozdanie nie będzie wynikać wprost z zapisów księgowych. A zatem:

 1. stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu nie będzie zgodny z wyciągiem bankowym prowadzonym dla konta 132 – różnica będzie równa kwocie zobowiązania z tytułu VAT wobec JST; jest to różnica pomiędzy podatkiem należnym a odliczonym podatkiem naliczonym, który podlega odprowadzeniu do JST przez jednostkę budżetową w następnym miesiącu;
 2. zgromadzone dochody będą wykazywane w kwotach netto; otrzymywane należności, na podstawie wyciągu bankowego, zostaną ujęte w ewidencji księgowej w kwotach nominalnych, czyli brutto, zatem aby wykazać w sprawozdaniu dochody w kwotach netto, każda wpłata od kontrahenta powinna być podzielona na kwotę netto z klasyfikacją budżetową oraz kwotę VAT bez klasyfikacji budżetowej;
 3. należności oraz zobowiązanie będą wykazywane w wartości nominalnej, czyli brutto;
 4. w części C sprawozdania, w pozycji W040 „zobowiązania”, nie zostaną wykazane zobowiązania oświatowej jednostki budżetowej wobec JST z tytułu VAT do zapłaty;
 5. w sprawozdaniu Rb-34S pozycja L z części A będzie równa pozycji S w części B.

WARIANT II
Jeżeli sprawozdanie Rb-34S ma zawierać kwoty VAT, wówczas to sprawozdanie będzie wynikać wprost z zapisów księgowych. I tak:

 1. stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu będzie zgodny z wyciągiem bankowym i ewidencją prowadzoną na koncie 132;
 2. zgromadzone dochody nadal będą wykazywane w kwotach netto. Otrzymywane należności, na podstawie wyciągu bankowego, zostaną ujęte w ewidencji księgowej w kwotach nominalnych, czyli brutto. Zatem, aby wykazać w sprawozdaniu dochody w kwotach netto, każda wpłata od kontrahenta powinna być podzielona na kwotę netto z klasyfikacją budżetową oraz kwotę VAT, bez klasyfikacji budżetowej;
 3. należności oraz zobowiązanie będą wykazywane w wartości nominalnej, czyli brutto;
 4. w części C sprawozdania, w pozycji W040 „zobowiązania”, zostaną wskazane zobowiązania oświatowej jednostki budżetowej wobec JST z tytułu VAT do zapłaty;
 5. w sprawozdaniu Rb-34S pozycja L z części A nie będzie równa pozycji S w części B – różnica pomiędzy pozycją L i S jest kwotą VAT do odprowadzenia w następnym miesiącu do JST.

Przykład
Na wydzielony rachunek dochodów wpływają dochody z tytułu najmu w wysokości 615 zł (500 zł netto + 115 zł VAT). Jednostka w okresie sprawozdawczym poniosła wydatki na kwotę brutto 123 zł (100 zł netto + 23 zł VAT), z tytułu których przysługuje jej prawo do odliczenia naliczonego VAT. Do końca okresu sprawozdawczego kwota VAT należnego znajduje się na wydzielonym rachunku bankowym. Przy założeniu, że na początek okresu sprawozdawczego saldo na rachunku bankowym wynosiło 0,00 zł, to dane wykazywane w sprawozdaniu RB-34S, w kolumnie wykonanie przedstawiają się następująco:

Zdarzenie gospodarcze Część sprawozdania
Rb-34S
Wiersz WARIANT I WARIANT II
Dochód A G 500 500
Środki pieniężne A K 0 0
Ogółem A L 500 500
Wydatek B M 100 100
Środki pieniężne B P 400 492
Ogółem B S 500 592
Należność C W020 00 00
Zobowiązanie C W040 00 92

Przyjęcie wariantu I spowoduje, że w sprawozdaniu RB-34S stan środków pieniężnych nie będzie zgodny ze stanem na rachunku bankowym, zobowiązania nie będą zawierały zobowiązań z tytułu poVAT, a pozycja L z części A będzie równa pozycji S w części B sprawozdania.
Natomiast przyjęcie wariantu II skutkuje tym, że w sprawozdaniu RB-34S stan środków pieniężnych  będzie zgodny ze stanem na rachunku bankowym, zobowiązania będą zawierały zobowiązanie z tytułu VAT, a pozycja L z części A nie będzie równa pozycji S w części B sprawozdania – wartość różnicy będzie równa wielkości zobowiązań z tytułu VAT.

W związku z przyjmowanymi w jst różnymi sposobami ewidencji i sprawozdawczości (mogą wystąpić także inne przypadki, które nie zostały powyżej opisane, np. ewidencja dochodów w kwotach brutto) minister finansów powinien dostrzec konieczność wprowadzenia i stosowania jednolitych zasad rozliczania i ewidencjonowania VAT w jst w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów (art. 223 FinPubU). To umożliwi właściwe określenie wysokości dochodów oraz wydatków, a także sporządzanie prawidłowych sprawozdań budżetowych oraz finansowych.

Uwaga: artykuł pochodzi z książki Wydawnictwa C.H. Beck „Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2017”. Więcej na temat tej książki piszemy w dziale Dobre książki" tego Biuletynu.
https://www.ksiegarnia.beck.pl/16355-sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadowych-2017-aleksandra-bieniaszewska