W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Księgowość programu Rodzina 500 plus
Biuletyn:

Księgowość programu Rodzina 500 plus

09 lutego 2016

Tomasz Wojtania, BDO |

Realizacja ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195) to prawdziwe wyzwanie dla księgowych jednostek pomocy społecznej, realizujących program Rodzina 500 plus. Jak wynika z art. 4 ust. 1 ustawy, celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie to przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. 

Zgodnie z art. 13 ustęp 1 ustawy, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Natomiast w myśl art. 27 ust. 3 decyzje przyznające świadczenie wychowawcze są natychmiast wykonalne. Jak wynika z art. 48 ust. 1 ustawy, pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy się 30 września 2017 roku. Zapis ten oznacza, iż gmina wydając decyzję przyznającą świadczenie, będzie wypłacać osobie uprawnionej 500 zł przez cały pierwszy okres świadczeniowy, tj. 18 miesięcy.

Problem w tym, iż księgowi jednostek pomocy społecznej, skarbnicy nie stosują w praktyce zasady współmierności, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości i chcą się wzorować na błędnie prowadzonej w skali całej Polski księgowości świadczeń rodzinnych. Błąd ten polega na tym, że księgowi i skarbnicy księgują świadczenia rodzinne metodą „pod listą wypłat” , czyli nie wykazują ani w księgowości, ani w sprawozdawczości zobowiązań związanych ze świadczeniami rodzinnymi. Chodzi tu o zobowiązania gmin wobec osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych.

Tego typu błędnej praktyki nie można przenieść na program Rodzina 500 plus, choćby dlatego, że skala i wielkość kwot, jakie w skali kraju są przewidziane na realizację tego programu, to kilkadziesiąt miliardów złotych. Innym powodem są przepisy ustawy o rachunkowości, które przecież dość precyzyjnie określają zasady rachunkowości. Oznacza to, iż jednostki pomocy społecznej powinny przeanalizować następujące, niżej przedstawione przepisy ustawy o rachunkowości i zrozumieć, że przyznając świadczenie na okres świadczeniowy w jednostce realizującej zadanie powstaje zobowiązanie i koszt przyszłych okresów (koszt w przód), który jako że zobowiązanie jest krótkoterminowe się aktywuje i zalicza się go do aktywów obrotowych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Jeśli w minionych latach świadczenia rodzinne były księgowane wyżej wspomnianą metodą „pod listą wypłat” oznacza to, iż nigdy żaden księgowy jednostki pomocy społecznej i żaden skarbnik nie sporządził prawidłowo bilansu, gdyż pominął w bilansie po aktywach pozycję B.IV., a po pasywach pozycję C.II.5. Podobny problem dotyczy sprawozdania Rb-28s i kolumny zobowiązania. Realizując program Rodzina 500 plus nie można dopuścić do ponownego popełnienia tych samych błędów, jakie popełniono w księgowości świadczeń rodzinnych ujmowanych kasowo „pod listą wypłat”. Analiza poniższych przepisów ustawy o rachunkowości powinna pomóc księgowym jednostek pomocy społecznej zrozumieć zasady rachunkowości, w tym zasadę współmierności i zasadę memoriału.

Wyciąg z ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2013.330 z p.zm.):

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
18)  aktywach obrotowych – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:
a)        aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt. 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
b)        aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
c)        należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
d)        rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;
20)  zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki;
22)  zobowiązaniach krótkoterminowych – rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
30)  przychodach i zyskach – rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli;
31)  kosztach i stratach – rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli;

Art. 4. 4. Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku określonego w ust. 1.
4a.(30) Stosując przepisy ustawy, jednostka kieruje się zasadą istotności. Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.

Art. 6. 1. W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
2. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Art. 15. 1. Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.
2. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej.

Art. 16. 1. Konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.

Art. 20. 1. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.
Art. 22. 1. Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.
Art. 24. 1. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
2. Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Art. 39. 1. Jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
2. Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
1)    ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny;
2)    z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich wysokości powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych.
2a. Zobowiązania, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.
3. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeńCzas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
4. Jeżeli zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, to różnica stanowi czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, które odpisuje się w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.
5. Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały.

Art. 41. 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:
1)    równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
2)    środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
3)    ujemną wartość firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4 i art. 44b ust. 11.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Analiza powyższych przepisów powinna zainspirować księgowych OPS oraz skarbników gmin i miast realizujących program Rodzina 500 plus do przyjęcia poniższego modelu ewidencyjnego, uwzględniającego również oprócz przepisów ustawy o rachunkowości rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdy tak się stanie, to gminy i miasta oraz polskie państwo poznają faktyczny stan swoich zobowiązań wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego.

 

 

Objaśnienia do schematu program 500 Plus - OPS: 

011 - konto księgowe: Środki trwałe
013 - konto księgowe: Pozostałe środki trwałe
020 - konto księgowe: Wartości niematerialne i prawne
071 - konto księgowe: Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
072 - konto księgowe: Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
080 - konto księgowe: Środki trwałe w budowie (inwestycje)
130 - konto księgowe: Rachunek bieżący jednostki
222 - konto księgowe: Rozliczenie dochodów budżetowych
223 - konto księgowe: Rozliczenie wydatków budżetowych
240 - konto księgowe: Pozostałe rozrachunki (analityka osoby uprawnionej)
400 - konto księgowe: Amortyzacja
401 - konto księgowe: Zużycie materiałów i energii
409 - konto księgowe: Pozostałe koszty rodzajowe
640 - konto księgowe: Rozliczenia międzyokresowe kosztów
720 - konto księgowe: Przychody z tytułu dochodów budżetowych
750 - konto księgowe: Przychody finansowe
800 - konto księgowe: Fundusz jednostki
860 - konto księgowe: Wynik finansowy

Treść operacji gospodarczych:

1, 1a – księgowanie wpływu środków pieniężnych na wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego (1) i kosztów obsługi (1a). Księgowania na podstawie WB;
2 – księgowanie wypłaty świadczenia wychowawczego osobie uprawnionej. Księgowania na podstawie WB (listy wypłat);
3 – księgowanie decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze osobie uprawnionej na okres świadczeniowy, powstanie zobowiązania z tytułu świadczenia wychowawczego wobec osoby uprawnionej zaliczonego do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów stosownie do art. 3 ustęp 1 pkt 18 lit. „d” i art. 39 ustęp 1 ustawy o rachunkowości. Księgowania na podstawie PK do decyzji/wniosku osoby uprawnionej;
4 – przeksięgowanie zobowiązania z tytułu świadczenia wychowawczego wobec osoby uprawnionej zaliczonego do kosztów okresu (miesiąca), w którym powinna nastąpić wypłata świadczenia. Księgowania na podstawie PK do decyzji/wniosku/listy wypłat;
5 - przeksięgowanie na wynik działalności operacyjnej podstawowej poniesionych kosztów dot. danego roku. Księgowania na podstawie PK;
6 - rozliczenie zrealizowanych wydatków ze środków na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi pod sprawozdaniem Rb-28s - księgowania na podstawie PK;
7 - księgowanie wydatków dotyczących kosztów obsługi, uregulowanie powstałych zobowiązań związanych z kosztami obsługi. Księgowania na podstawie WB;
8 – księgowanie powstałych zobowiązań związanych z kosztami obsługi, np. dodatkowe etaty i pochodne, usługi itp. Księgowanie na podstawie faktur, rachunków, list płac itp.
9 - przeksięgowanie na wynik działalności operacyjnej podstawowej poniesionych kosztów dot. danego roku. Księgowania na podstawie PK;
10 – księgowanie powstałych zobowiązań majątkowych związanych z niezbędnymi inwestycjami (środkami trwałymi w budowie) dot. uruchomienia stanowisk merytorycznych do obsługi świadczenia wychowawczego finansowanych z kosztów obsługi. Księgowanie na podstawie faktur, rachunków itp.
11 – księgowanie oddania do użytkowania środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej pow. 3 500 zł dot. uruchomienia stanowisk merytorycznych do obsługi świadczenia wychowawczego finansowanych z kosztów obsługi. Księgowanie na podstawie PK, OT, itp.
12 – księgowanie zakupu środka trwałego, pozostałego środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej zakupionych bezpośrednio na potrzeby uruchomienia stanowisk merytorycznych do obsługi świadczenia wychowawczego finansowanych z kosztów obsługi. Księgowanie na podstawie faktur, rachunków itp.
13, 13a – księgowanie odpisów umorzeniowych planowych (13 - Wn400/Ma071) i jednorazowych (13a - Wn401/Ma072). Księgowania na podstawie PK.
14,14a - przeksięgowanie na wynik działalności operacyjnej podstawowej poniesionych kosztów dot. danego roku (patrz dekret nr 13, 13a). Księgowania na podstawie PK;
15, 15a – księgowanie przypisu kwoty świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego (15 kwota główna, 15a odsetki ustawowe). Księgowania na podstawie PK;
16 – księgowanie decyzji dot. świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego, korekta zobowiązań wynikających z decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze osobie uprawnionej na okres świadczeniowy (patrz dekret nr 3). Księgowania na podstawie PK do decyzji o świadczeniu nienależnie pobranym;
17 – zwrot do budżetu (organu finansowego) niewykorzystanych środków na wypłatę świadczenia wychowawczego i niewykorzystanych środków na koszty obsługi oraz zwrot kwot wyegzekwowanych w danym roku od osób, które pobrały świadczenie nienależnie w tym roku. Księgowanie na podstawie WB;
18 – wpłata zwrotu świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie wyegzekwowanych od osoby, która pobrała to świadczenie nienależnie - księgowania na podstawie WB;
19 - wpłata do budżetu (organu finansowego) kwot wyegzekwowanych w danym roku od osób, które pobrały świadczenie nienależnie w latach ubiegłych. Księgowanie na podstawie WB;
20 - rozliczenie zrealizowanych dochodów budżetu państwa z tytułu kwot wyegzekwowanych w danym roku od osób, które pobrały świadczenie nienależnie w latach ubiegłych wpłaconych do budżetu pod sprawozdaniem Rb-27s lub/i pod sprawozdaniem Rb-27zz (księgowania na podstawie PK do Rb27s/Rb-27zz). W jednostce realizującej zadanie zlecone (OPS, UG) wykazuje się 100% należności, natomiast w sprawozdaniu JST wykazuje się jedynie należności w części należnej JST - patrz instrukcja do sprawozdania RB27zz. UWAGA: system [email protected] ma/miał inną błędną formułę a Dep. Fin. JST w MF i RIO kompletnie nie umie poradzić sobie z rozliczaniem zadań zleconych, gdyż najprawdopodobniej nie rozróżnia sprawozdań łącznych od zbiorczych. Problem nadal nie rozwiązany;
21 –  rozliczenie zrealizowanych zwrotów wydatków budżetu państwa z tytułu kwot wyegzekwowanych w danym roku od osób, które pobrały świadczenie nienależnie tym danym roku. Księgowanie na podstawie PK;
22, 22a – przeksięgowanie osiągniętych przychodów (21 – przychody działalności operacyjnej podstawowej, 21a – przychody działalności finansowej) na wynik finansowy (Uwaga – MSR nie dotyczą jednostek sektora finansów publicznych, a wynik finansowy jednostki budżetowej ustala się zgodnie z RMF z 5 lipca 2010 r.). Księgowania na podstawie PK;

(Ze względu na brak miejsca na schemacie nie uwzględniono księgowań dot. m.in. dodatku wychowawczego, świadczenia rzeczowego, potrącenia świadczenia nienależnie pobranego z innych świadczeń, jego umorzenia, przedawnienia itp., kosztów postępowania oraz przypadku, o którym mowa w art. 35c ustawy o rachunkowości, a także kont pozabilansowych i zaangażowania).

 

 

 

Objaśnienia do schematu program 500 Plus - organ finansowy (budżetowy): 

133 - konto księgowe: Rachunek budżetu
222 - konto księgowe: Rozliczenie dochodów budżetowych
223 - konto księgowe: Rozliczenie wydatków budżetowych
224 - konto księgowe: Rozrachunki budżetu
901 - konto księgowe: Dochody budżetu
902 - konto księgowe: Wydatki budżetu
961 - konto księgowe: Niedobór lub nadwyżka budżetu

 

Treść operacji gospodarczych:

1 - wpływ dotacji celowej z budżetu państwa (wojewody) na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi - księgowania na podstawie WB;
2 - przekazanie środków na wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi do jednostki budżetowej realizującej bezpośrednio zadanie (UG/UM/OPS) - księgowania na podstawie WB;
2a - wpływ zrealizowanych zwrotów wydatków budżetu państwa z tytułu kwot wyegzekwowanych w danym roku od osób, które pobrały świadczenie nienależnie w tym danym roku przekazanych przez jednostkę bezpośrednio realizującą zadanie, stanowiących tzw. zwroty wydatków budżetu państwa. Księgowanie na podstawie PK;
3 - rozliczenie zrealizowanych wydatków przez jednostkę wypłacającą świadczenia wychowawcze lub/i ponoszącą koszty obsługi (UG/UM/OPS) - księgowania na podstawie PK do sprawozdania Rb-28s;
4 - przeksięgowanie zrealizowanych dochodów pod datą 31.12 w celu ustalenia wyniku wykonania budżetu - księgowania na podstawie PK;
5 - przeksięgowanie zrealizowanych wydatków pod datą 31.12 w celu ustalenia wyniku wykonania budżetu - księgowania na podstawie PK;
6 - wpływ przekazanych przez jednostkę budżetową bezpośrednio realizującą zadanie (UG/UM/OPS) środków dot. świadczeń wychowawczych wyegzekwowanych od osób, które je pobrały nienależnie (wraz z odsetkami i innymi kosztami) wpłaconych przez jednostkę bezpośrednio realizującą zadanie stanowiących dochody budżetu państwa na tzw. konto organu (133) - księgowania na podstawie WB;
7 - przeksięgowanie środków wpłaconych na konto organu (133) od jednostki bezpośrednio realizującej zadanie zlecone jako zobowiązanie z tytułu rozrachunków z budżetem państwa z tytułu należnych budżetowi państwa zwrotów świadczeń od osób, które pobrały je nienależnie w latach minionych przekazanych przez jednostkę realizującą zadanie na dochody budżetu państwa - księgowania na podstawie PK (zgodnie z art. 255 ustawy o finansach publicznych);
7a - przeksięgowanie środków wpłaconych na konto organu (133) od jednostki bezpośrednio realizującej zadanie zlecone jako zobowiązanie z tytułu rozrachunków z budżetem państwa z tytułu należnych budżetowi państwa zwrotów świadczeń od osób, które pobrały je nienależnie w tym danym roku przekazanych przez jednostkę bezpośrednio realizującą zadanie na tzw. zwroty wydatków budżetu państwa - księgowania na podstawie PK;
8, 8a – uregulowanie zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu otrzymanych zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wyegzekwowanych od osób, które pobrały świadczenie wychowawcze nienależnie w latach minionych (8) i w roku bieżącym (8a) - księgowania na podstawie WB ((8) - zgodnie z art. 255 ustawy o finansach publicznych).

 

 

 

Objaśnienia do schematu program 500 Plus  – paragraf 7 księgowania w urzędach gmin i miast jako jednostkach budżetowych, gdy OPS wypłaca świadczenia:

720 - konto księgowe: Przychody z tytułu dochodów budżetowych
760 – konto księgowe: Pozostałe przychody operacyjne
800 - konto księgowe: Fundusz jednostki
840 – konto księgowe: Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
860 – konto księgowe: Wynik finansowy

Treść operacji gospodarczych:

1 - przeksięgowanie zgodnie z paragrafem 7 rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 (w ramach dotacji zaliczonej do przychodów) równowartości kosztów obsługi przeznaczonych na zakupy środków trwałych w budowie, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jako dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujętych w planach finansowych OPS, zaliczonych do rozliczeń międzyokresowych przychodów UG/UM zgodnie z art. 41 ustęp 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Księgowania na podstawie PK.
2 - księgowanie równoległe do odpisów umorzeniowych planowych i jednorazowych związanych z wyposażeniem stanowiska merytorycznego zgodnie z art. 41 ustęp 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Księgowania na podstawie PK.
3 - przeksięgowanie zgodnie z paragrafem 7 rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujętych w planach finansowych OPS jako przychodów urzędu gminy i miasta zaliczonych do działalności podstawowej operacyjnej UG/UM na konto 720. Alternatywnie przychody te, stosownie do przyjętych zasad określonych w polityce rachunkowości jednostki i postanowień art. 3 ustęp 1 pkt 32 lit. „h” ustawy o rachunkowości można ująć na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne. Księgowania na podstawie PK.
4 - przeksięgowanie osiągniętych przychodów działalności operacyjnej podstawowej i pozostałej na wynik finansowy. Księgowania na podstawie PK.