W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
 • VAT w jednostkach sektora publicznego
Biuletyn:

VAT w jednostkach sektora publicznego

02 września 2012

Halina Skiba, "Monitor rachunkowości budżetowej", Halina Skiba, "Monitor rachunkowości budżetowej |

Na pierwszy rzut oka rozliczanie podatku od towarów i usług w JSFP nie powinno rodzić większych problemów. VAT nie został wymieniony w przepisach jako dochód JST, a rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości wskazuje, że do ewidencji tego podatku służy konto 225 „Rozrachunki z budżetami”. W praktyce jednak powiązanie ewidencji księgowej dotyczącej VAT z budżetem, a co za tym idzie sprawozdawczością budżetową stanowi dla JSFP dość duży problem.

Jednostki sektora finansów publicznych mogą stosować różne zasady ewidencji księgowej rozliczeń VAT. Zależy to od przyjętej w danej jednostce polityki rachunkowości i sposobu rozliczania (np. wyodrębnienie rachunków bankowych dla JST i urzędu, czy stosowanie proporcji VAT). Która jednak z metod jest najlepsza?

Jeden cel, różne drogi

W jednostkach sektora finansów publicznych będących czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług ewidencja księgowa powinna być prowadzona w sposób umożliwiający odrębne określenie podatku należnego i naliczonego oraz ustalenie zobowiązania podatkowego za dany okres podatkowy.

W celu właściwego określenia tych wartości w jednostkach powinna być prowadzona ewidencja do konta 225 „Rozrachunki z budżetami” analityka:

 • 225-1 VAT należny podlegający odprowadzeniu w bieżącym okresie,
 • 225-2 VAT naliczony i jego rozliczenie,
 • 225-3 VAT rozliczenie z tytułu podatku VAT z US,
 • 225-4 VAT należny do rozliczenia w następnych okresach,
 • 225-5 VAT naliczony do odliczenia w przyszłym miesiącu.

 

Koszty i przychody w kwocie netto
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się VAT podlegającego odliczeniu przez jednostkę, natomiast podatek należny nie jest dla jednostki przychodem, dlatego koszty i przychody powinny być ewidencjonowane w kwotach netto.


Najczęściej stosowanym sposobem ewidencji VAT w jednostce budżetowej jest ta przedstawiona na schemacie „Ewidencja VAT”.

 

Schemat "Ewidencja VAT"

fp59_rys02

 

Objaśnienia:

 1. Faktura VAT zakupu od dostawcy za usługi
  1. wartość netto 
  2. wartość VAT naliczonego
 2. Faktura VAT sprzedaży za wykonane usługi
  1. wartość netto
  2. wartość VAT należnego 
 3. Zapłata za wykonaną usługę
  1. wartość netto 
  2. wartość VAT naliczonego
 4. Wpływ dochodów
  1. wartość netto
  2. wartość VAT należnego 
 5. Przeksięgowanie VAT za dany miesiąc
  1. VAT należny
  2. VAT naliczony
 6. Zapłata VAT do US.

Tylko dla rzetelnych jednostek
Taki sposób ewidencji umożliwia właściwe ewidencjonowanie rozliczeń z tytułu VAT jedynie w sytuacji, gdy wszystkie należności wobec jednostki są regulowane terminowo i moment powstania obowiązku podatkowego jest tożsamy z momentem wpłaty.

W praktyce sytuacje, gdzie jednostki nie wykazują należności z tytułu wykonanych usług i sprzedaży występują sporadycznie. Jeżeli zatem jednostka takie należności wykazuje, w momencie powstania obowiązku podatkowego nie powinna ona pomniejszać dochodów o podatek należny do odprowadzenia, bowiem dochody te nie zostały jeszcze zrealizowane.

Zobowiązanie wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku należy uregulować wówczas ze środków własnych ujmując zapłatę w wydatkach.

W przykładzie nr 1 przedstawiamy sposób rozliczenia podatku VAT w jednostce budżetowej przy założeniu, że wydatki ujmowane są w kwocie netto według klasyfikacji budżetowej, a podatek VAT (odliczany) ujmowany jest na analitycznym koncie 130 „Rachunki bieżące –VAT” bez klasyfikacji.

Przykład 1

W jednostce budżetowej dokonano zakupów usług związanych z działalnością opodatkowaną na kwotę 2460 zł. Dnia 10 września otrzymano fakturę za usługi transportowe w wysokości 2000 zł netto i 460 zł VAT naliczony. W tym samym miesiącu jednostka wydzierżawiła plac targowy i wystawiono fakturę dla dzierżawcy z terminem płatności 15 września na 1500 zł netto i 345 zł VAT należny. Ponadto jednostka dokonała najmu i zafakturowano te usługi na kwotę 3000 zł netto plus 690 zł VAT należny. Termin płatności przypada na 25 września. Jednostka zapłaciła w terminie płatności usługodawcy w wysokości 2460 zł. We wrześniu na rachunek jednostki wpłynęły dochody za dzierżawę w wysokości 1845 zł oraz należności za najem w wysokości 3690 zł.

 

Otrzymanie faktury za transport

Wn 402/Ma 201 koszty według podziałek klasyfikacji budżetowej – 2000 zł

Wn 225-2/Ma 201 naliczony podatek VAT do odliczenia bez klasyfikacji budżetowej – 460 zł 

 

Wystawienie faktury za dzierżawę 

Wn 221/Ma 720 dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej – 1500 zł

Wn 221/Ma 225-1 podatek VAT należny do odprowadzenia za bieżący miesiąc  – 345 zł

 

Wystawienie faktury za najem 

Wn 221/Ma 720 dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej – 3000 zł

Wn 221/Ma 225-1 podatek VAT należny do odprowadzenia za bieżący miesiąc – 690 zł

 

Wpływ środków na wydatki 

Wn 130/Ma 223 – 2460 zł

 

Zapłata faktury za usługi

Wn 201/Ma130 wydatki – 2460 zł

 

Wpływ dochodów za najem i dzierżawę

Wn 130/Ma 221 dochody – 1845 zł

Wn 130/Ma 221 dochody – 3690 zł

 

Przeksięgowanie VAT do rozliczenia za bieżący miesiąc

Wn 225-3/Ma 225-2 podatek naliczony do odliczenia w bieżącym miesiącu – 460 zł

Wn 225-1/Ma 225-3 podatek należy do zapłaty za bieżący miesiąc –1035 zł

 

Techniczny zapis ujemny – zmniejszenie według klasyfikacji budżetowej

Wn 130 (dochody)/Ma 130 (wydatki) – minus 1035 zł

 

Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów i wydatków jednostki za dany mies. na podstawie sprawozdania Rb-27S i Rb-28S

Wn 800/Ma 222 – zrealizowane dochody – 4500 zł 

Wn 223/Ma 800 – wykonane wydatki – 1425 zł 

 

Księgowania w następnym miesiącu:

Przekazanie do budżetu zrealizowanych dochodów

Wn 222/Ma 130 – w kwocie 4500 zł 

Zapłata do US zobowiązania jednostki z tytułu VAT za dany miesiąc

Wn 225-3/Ma 130 (wydatki) – w kwocie 575 zł wg klasyfikacji budżetowej. 

 

Księgowanie VAT według RIO

W kwestii ewidencji VAT wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w piśmie z 6 kwietnia 2011 r. (WI-44/1550/2011). Jak twierdzą przedstawiciele Izby, zapisy operacji gospodarczych związanych z rozliczeniami z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług w księgach urzędu  należy ujmować następująco:

 

Wystawienie faktury VAT dotyczącej sprzedaży opodatkowanej

Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych" – naliczona należność brutto  

Ma 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych" – naliczona należność netto 

Ma 225 „Rozrachunki z budżetami" (VAT należny)

 

Wpływ należności (kwota brutto zgodna z wyciągiem bankowym)

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki" (subkonto dochodów) 

Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych"

 

Wpływ faktury VAT dotyczącej zakupów lub kosztów, zawierającej podatek VAT  naliczony podlegający odliczeniu od podatku należnego

Wn 225 „Rozrachunki z budżetami" (VAT naliczony)

Wn właściwe konto kosztów (401-409) lub konto 080

Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" – wartość brutto (z VAT)

 

Zaplata za fakturę VAT dotycząca zakupów lub kosztów (kwota brutto zgodna z wyciągiem bankowym)

Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami"

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatków)

 

W przypadku, gdy VAT należy jest wyższy niż VAT naliczony i mamy przekazanie do urzędu skarbowego podatku VAT na podstawie wyciągu bankowego

Wn 225 „Rozrachunki z budżetami" (rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT)

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatki)

oraz dodatkowo na podstawie polecenia księgowania

Techniczny zapis ujemny służący zmniejszeniu kwoty poniesionych wydatków i uzyskanych dochodów (w pełnej kwocie VAT należnego za dany miesiąc ze znakiem „minus")

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki" (subkonto dochodów)

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatki)

 

W przypadku, gdy VAT naliczony jest wyższy niż VAT należny, a jednostka uzyskała zwrot podatku z urzędu skarbowego:

Wpływ zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego na podstawie wyciągu bankowego (kwota zwrotu)

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych" (subkonto dochodów) 

Ma 225 „Rozrachunki z budżetami" (rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT)

oraz dodatkowo na podstawie polecenia księgowania

Techniczny zapis ujemny służący zmniejszeniu kwoty poniesionych wydatków i uzyskanych dochodów (w pełnej kwocie VAT naliczonego za dany miesiąc ze znakiem „minus")

Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki" (subkonto dochodów)

Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatki).

Przedstawiony przez RIO sposób ewidencji wskazuje właściwy kierunek księgowania zdarzeń gospodarczych związanych z rozliczaniem jednostek sektora finansów publicznych z urzędem skarbowym w zakresie VAT. Przekładając go na praktykę należałoby jednak dodać lub skorygować kilka zapisów w zależności od sytuacji w danej jednostce.

I tak np. w przypadku, gdy VAT należny jest wyższy niż naliczony i w jednostce na koniec danego okresu rozliczeniowego występują należności pozostałe do zapłaty (może to wynikać z tego, że jednostka posiada dłużników lub termin zapłaty dla nabywcy przypada w następnym miesiącu, a moment podatkowy jest w bieżącym miesiącu) należałoby dokonać następujących księgowań:

 • w ciągu miesiąca księgowania jak w czterech pierwszych operacjach,
 • na koniec miesiąca  zastosować techniczny zapis ujemny służący zmniejszeniu wydatków i dochodów w kwocie VAT należnego od dochodów uzyskanych: Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki” (subkonto dochodów) wg klasyfikacji dochodów oraz Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatki) wg klasyfikacji wydatków,

 

VAT od nieuregulowanych dochodów
VAT należny od dochodów, które nie zostały uregulowane przez nabywców powinien w momencie zapłaty do urzędu skarbowego być wydatkiem, a w chwili, gdy należność wpłynie na rachunek dochodów, to wartość należnego VAT jednostka przekazuje na rachunek wydatków  i księguje  na zwrot wydatków.

 • w następnym miesiącu w momencie zapłaty podatku do urzędu skarbowego: Wn 225 „Rozrachunki z budżetami z tytułu VAT” oraz Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatki) wg klasyfikacji wydatków.

 

W przypadku, gdy VAT naliczony jest wyższy niż należny:

 • w ciągu miesiąca księgowania jak w czterech pierwszych operacjach,
 • na koniec miesiąca na podstawie księgowania techniczny zapis ujemny służący zmniejszeniu wydatków i dochodów w kwocie VAT należnego od dochodów uzyskanych: Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki” (subkonto dochodów) wg klasyfikacji dochodów oraz Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatki) wg klasyfikacji wydatków.

 

W następnym okresie rozliczeniowym w momencie zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego na podstawie wyciągu bankowego: Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatki) oraz Ma 225 „Rozrachunki z budżetami z tytułu VAT” i techniczny zapis ujemny dla zachowania zasady czystości obrotów: Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatki) oraz Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki" (subkonto wydatki).

W przypadku, gdy podatek naliczony jest wyższy niż należny i jednostce przysługuje zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego mogą wystąpić dwie sytuacje:

 1. zwrot podatku VAT przez urząd skarbowy dokonany jest w tym samym roku budżetowym, w którym poniesione zostały wydatki związane z opłaceniem faktur, z których podatek został odliczony. Wówczas zwrot ten powinien być traktowany jako zmniejszenie wydatków i wpłynąć na rachunek bieżący wydatków,
 2. zwrot podatku VAT przez urząd skarbowy dokonany jest w następnym roku budżetowym i wówczas zwrot ten należy potraktować jako dochód budżetowy i należy go przyjąć na rachunek bieżący dochodów według klasyfikacji budżetowej w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów” i odprowadzić do budżetu jako przekazanie dochodów zrealizowanych w danym okresie.

 

W przypadku stosowania w jednostkach budżetowych przedstawionej powyżej koncepcji rozliczania podatku VAT, jednostki te muszą w swoich planach finansowych mieć środki na wydatki z tytułu zapłaty podatku VAT. Wydatki te według rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych powinny być ujmowane w paragrafie 453 „Podatek od towarów i usług”.

Ewidencję zdarzeń w zakresie rozliczania podatku VAT według tych zasad przedstawia przykład 2, przy założeniu, że jednostka budżetowa - urząd nie posiada wyodrębnionego rachunku, a dochody i wydatki realizowane są przez rachunek budżetu.

Przykład 2

We wrześniu w jednostce budżetowej zaistniały następujące zdarzenia:

 1. Dnia 1 września wystawiono faktury za najem lokali użytkowych z terminem płatności do 10 września na kwotę 4920 zł (4000 netto plus 920 zł VAT)
 2. Otrzymano fakturę za remont lokalu będącego przedmiotem najmu – data wpływu 10 września na kwotę 1230 zł (1000 zł netto plus 230 zł VAT)
 3. Na 25 września wystawiono faktury za sprzedaż wody, z terminem płatności do 10 października – brutto 5400 zł (5000 zł netto plus 400 zł VAT)
 4. Dla najemców lokali mieszkalnych wystawiono faktury z terminem płatności do 15 września na kwotę 2000 zł
 5. W dniu 9 września na rachunek jednostki wpłynęła kwota 2460 zł za najem lokalu użytkowego
 6. Jednostka dokonała zapłaty za remont lokalu w kwocie 1230 zł (22 września)
 7. We wrześniu na rachunek jednostki wpłynęła kwota 1500 zł tytułem należności za czynsze mieszkalne
 8. Jednostka otrzymała 25 września fakturę za dostawę energii elektrycznej dla najmowanych lokali na kwotę 1845 zł (1500 zł netto plus 345 zł VAT) z terminem płatności do 20 października.

 

Księgowania w jednostce budżetowej

Wrzesień:

Wystawienie faktury za najem

Wn 221/Ma 720 dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej – 4000 zł

Wn 221/Ma 225-1 podatek VAT należny do odprowadzenia za bieżący miesiąc (bez klasyfikacji) – 920 zł

Wpływ faktury za remont 

Wn 402/Ma 201 koszty według podziałek klasyfikacji budżetowej – 1000 zł

Wn 225-2/Ma 201 naliczony podatek VAT do odliczenia bez klasyfikacji budżetowej – 230 zł

Wystawienie faktur za wodę

Wn 221/Ma 720 dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej – 5000 zł

Wn 221/Ma 225-4 podatek VAT należny do odprowadzenia za następnym miesiącu – 400 zł

Faktury za najem mieszkań komunalnych 

Wn 221/720 dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej – 2000 zł 

Wpływ dochodów z tytułu najmu 

Wn 130/Ma 221 dochody – 2460 zł 

Zapłata faktur za remont lokalu

Wn 201/Ma 130 – 1230 zł

Wpływ dochodów za najem mieszkań 

Wn 130/ Ma 221 – 1500 zł

Faktura za energię 

Wn 402/Ma 201 koszty według podziałek klasyfikacji budżetowej – 1500 zł 

Wn 225-5/Ma 201 naliczony podatek VAT do odliczenia w następnym okresie bez klasyfikacji – 345 zł 

 

Przeksięgowanie VAT do rozliczenia za bieżący miesiąc

Wn 225-3/Ma 225-2 podatek naliczony do odliczenia w bieżącym miesiącu – 230 zł 

Wn 225-1/Ma 225-3 podatek należy do zapłaty za bieżący miesiąc – 920 zł

Techniczny zapis ujemny – zmniejszenie według klasyfikacji budżetowej

Wn 130 (dochody)/Ma 130 (wydatki) – minus 460 zł 

Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów i wydatków jednostki za dany mies. na podstawie sprawozdania Rb-27S i Rb-28S

Wn 800/Ma 222 – zrealizowane dochody – 3500 zł  

Wn 223/Ma 800 – wykonane wydatki – 770 zł 

 

Październik

Zapłata do US zobowiązania jednostki z tytułu VAT za dany miesiąc

Wn 225-3/Ma 130 (wydatki) – w kwocie 690 zł wg klasyfikacji budżetowej

 

Księgowanie w budżecie JST

 

Wrzesień

Wpływ na rachunek budżetu dochodów realizowanych przez urząd

Wn 133/Ma 222 – 2460 zł

Wydatki urzędu realizowane bezpośrednio z rachunku budżetu

Wn 223/Ma 133 – 1230 zł

Wpływ na rachunek budżetu dochodów realizowanych przez urząd

Wn 133/Ma 222 – 1500 zł

Wyksięgowanie z dochodów i wydatków – zapis ujemny

Wn 133/Ma 222 – minus 460 zł

Wn 223/Ma 133 – minus 460 zł 

Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów i wydatków jednostki za dany mies. na podstawie sprawozdania Rb-27S i Rb-28S

Wn 901/Ma 222 – zrealizowane dochody – 3500 zł  

Wn 223/Ma 902 – wykonane wydatki – 770 zł 

 

Październik

Wydatki urzędu realizowane bezpośrednio z rachunku budżetu

Wn 223/Ma 133 – 690 zł

 

Który sposób najlepszy?

Sposób ewidencji rozliczeń z tytułu VAT powinien wynikać z dokumentacji opisującej politykę rachunkowości, w zależności od przyjętych zasad. Może to być ewidencja dochodów i wydatków w kwotach netto, a VAT należny i naliczony ujmowany jest na kontach bez klasyfikacji. Dochody i wydatki księgowane mogą być również w kwocie brutto, a na koniec danego miesiąca jest wyksięgowany podatek z konta dochodów i wydatków. Zapłata do urzędu skarbowego jest wówczas wydatkiem.

Trudno znaleźć idealny model ewidencji rozliczeń z tytułu VAT w jednostkach sektora finansów publicznych, jednak najlepszym rozwiązaniem wydaje się być przyjęcie zasad zgodnych z kierunkiem wskazywanym przez  RIO w Kielcach. Wymaga on co prawda konieczności wprowadzenia do planu kont szczegółowej analityki umożliwiającej analizę terminów wpływu należności do jednostki, jednak dzięki tak prowadzonej ewidencji dochody wykazywane są w kwotach faktycznie zrealizowanych.

 

Rozliczenie VAT w sprawozdawczości 

Ujmowanie zdarzeń według schematu księgowań zobrazowanego w przykładzie 2 umożliwia prawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-27S oraz Rb-28S, bowiem wykazywane w nich kwoty dochodów i wydatków wykonanych powinny być kwotami netto wynikającymi z ewidencji księgowej.

 

VAT w sprawozdaniu Rb-27S 

Sprawozdanie Rb-27S  z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonej ewidencji powinno się bilansować w następujący sposób: kwota wykazana w kolumnie „Należności” pomniejszona o kwoty z kolumn „Potrącenia” i „Dochody wykonane” powinna równać się różnicy kolumn „Należności pozostałe do zapłaty” i „Nadpłaty”.

Na podstawie danych z przykładu 3 na 30 września, w poszczególnych kolumnach Rb-27S wykazujemy:

 • kolumna 5 – należności – 11000 zł
 • kolumna 6 – potrącenia –  0 zł
 • kolumna 7 – dochody wykonane – 3500 zł
 • kolumna 9 – należności pozostałe do zapłaty – 7500 zł
 • kolumna 11 – nadpłaty – 0 zł

czyli zależność, o której mowa powyżej jest spełniona – (11000 zł minus 0 zł minus 3500 zł) = 7500 zł.

Sprawozdanie sporządzone na podstawie danych księgowych z przykładu 2 bilansuje się, co potwierdza prawidłowość ewidencji w zakresie podatku VAT.

 

VAT w sprawozdaniu Rb-28S 

W sprawozdaniu Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych opisany na przykładzie nr 2 sposób ewidencji powoduje, że jednostka w sprawozdaniu będzie wykazywała w poszczególnych paragrafach wydatki w kwotach netto (w przypadku, gdy VAT podlega odliczeniu) zaś VAT zapłacony do urzędu skarbowego będzie wykazany w paragrafie 453 (różnica pomiędzy VAT należnym zapłaconym a naliczonym i zapłaconym). Jeżeli chodzi o zobowiązania, to w sprawozdaniu Rb-28S należy wykazywać takie zobowiązania, które jednostka musi uregulować na rzecz kontrahentów.

 

To nie wszystko

W przypadku, gdy na koniec okresu sprawozdawczego konto 225 „Rozrachunki z budżetami – analityka US z tytułu VAT” wykazuje saldo Wn, w jednostce występuje należność z US z  tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N. Departament Długu Publicznego Ministerstwa Finansów w piśmie z 10 grudnia 2008 r. (DP8/0657/159/OSM/08/2573) wskazuje, że należności z tytułu rozliczenia podatku VAT należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5.3 pozostałe należności oraz w kolumnie 5 grupa I.

Problem brutto-netto w sprawozdawczości budżetowej z tytułu rozliczeń podatku VAT dotyczy również sprawozdania Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych.

Samorządowy zakład budżetowy może otrzymać z budżetu JST dotacje przedmiotowe oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. W przypadku, gdy otrzymana dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę sprzedawanego towaru lub usługi, to podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Otrzymaną wówczas dotację wykazuje się w sprawozdaniu Rb-30S w kwocie netto, tj. bez VAT, a rozliczenie VAT z urzędem skarbowym wykazuje się w informacji 2 części D sprawozdania.

W samorządowym zakładzie budżetowym zarówno po stronie planu, jak i wykonania sprawozdania Rb-30S dotacja przedmiotowa powinna być wykazywana w kwotach netto. Natomiast organ przekazujący udzieloną dotację przedmiotową wykazuje w kwocie brutto w sprawozdaniu Rb-28S.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 128, poz. 861 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2010 r. nr 20, poz. 103).