W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Sposoby ustalania wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Artykuł:

Sposoby ustalania wyniku finansowego w księgach rachunkowych

27 maja 2020

Edyta Kalińska , Partner w Dziale Rewizji Finansowej, Region Zachód, biegły rewident |

Jednym z najważniejszych parametrów służących do oceny kondycji finansowej jednostki jest jej wynik finansowy. Stanowi od również podstawę do wyliczania licznych wskaźników, na podstawie których poddaje się ocenie efektywność i zyskowność działalności – pisze w Rzeczpospolitej Edyta Kalińska, Regionalny Partner Zarządzający Działem Rewizji Finansowej BDO.

Algorytm jego ustalania jest zaprezentowany w rachunku zysków i strat, zwanym również rachunkiem wyników. Rachunek zysków i strat informuje użytkowników sprawozdania finansowego o efektywności poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności i o źródłach wypracowanego zysku bądź poniesionej straty.

Istotne aspekty ustalania wyniku finansowego to:

- stosowany rachunek zysków i strat (kalkulacyjny albo porównawczy), który determinuje sposób ustalenia wyniku;

- przyporządkowanie poszczególnych kategorii przychodów i kosztów do właściwych pozycji rachunku zysków i strat, co pozwala na identyfikację źródeł straty bądź zysku.

Sposób ustalania wyniku nie jest precyzyjnie regulowany w ustawie o rachunkowości (dalej: uor). Nie więcej wskazówek w tym zakresie znajdziemy w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF). Przepisy te są zaprezentowane w sposób chaotyczny w różnych artykułach ustawy o rachunkowości, a w przypadku MSSF głównie w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (dalej: MSR 1).

 

Ważne: Metoda ustalania wyniku finansowego oraz zasady prezentacji operacji gospodarczych w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat powinny być uregulowane w  polityce rachunkowości tworzonej przez jednostkę.

 

Prezentacja operacji gospodarczych w dużej mierze związana jest ze specyfiką jednostki i branżą zaś sposób ustalania wyniku finansowego zależy od tego, czy sporządza ona rachunek zysków i strat w wersji porównawczej czy kalkulacyjnej. Wybór wersji rachunku wyników wynika z kolei ze sposobu ewidencji i rozliczania kosztów.

Bardzo ważne jest to, aby prezentacja była rzetelna i aby przyjęta polityka rachunkowości odnośnie do prezentacji i klasyfikacji pozycji rachunku zysków i strat stosowana była w sposób ciągły.

Ustawa o rachunkowości wskazuje sposób ustalenia wyniku finansowego w art.42, częściowo w art.47 oraz w załączniku nr 1.

Zgodnie z art. 42 uor na wynik finansowy jednostki innej niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji składają się:

  • wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
  • wynik operacji finansowych;
  • obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 27 maja 2020 r., str.: H1, H4 i H5