• Uproszczona ewidencja i brak sprawozdania finansowego zamiast ksiąg rachunkowych
Artykuł:

Uproszczona ewidencja i brak sprawozdania finansowego zamiast ksiąg rachunkowych

13 lutego 2019

Emilia Wolnowska , Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy |

Tylko małe organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie mają statusu pożytku publicznego mogą prowadzić księgowość w mocno okrojonej postaci. Przepisy określają też limity rodzaju i wysokości przychodów w tym zakresie - pisze w Rzeczpospolitej Emilia Wolnowska, doradca podatkowy, starszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu.


Ekspert dodaje, że artykuł 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości przewiduje dla jednostek, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK) na zasadach określonych w tej drugiej ustawie. Gdy spełnione są ustawowe przesłanki, podatnik może zrezygnować z prowadzenia pełnej księgowości oraz składania sprawozdania finansowego, za rok w którym prowadzono UEPiK.

Obligatoryjne elementy
Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów reguluje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2015 r. 
Uproszczona ewidencja obejmuje zbiory zapisów, obrotów (sum zapisów), które tworzą:
•    zestawienie przychodów i kosztów określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
•    zestawienie przepływów finansowych określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
•    indywidualne karty przychodów pracownika;
•    wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością, zwany dalej "wykazem".
Uproszczona ewidencja powinna zawierać opis zasad jej prowadzenia, w szczególności w zakresie:
•    określenia roku podatkowego;
•    systemu przetwarzania danych wraz z opisem systemu informatycznego;
•    systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.
W rozporządzeniu wskazano również wymogi dotyczące ewidencji prowadzonych w systemie teleinformatycznym. W obowiązującym rozporządzeniu, w przeciwieństwie do poprzedniego, nie ma obowiązku określenia na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji.
 

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 13 lutego 2019 r., str. H2