• Jeszcze można zdecydować o uproszczonym sprawozdaniu za 2018 r.
Artykuł:

Jeszcze można zdecydować o uproszczonym sprawozdaniu za 2018 r.

20 lutego 2019

Ostateczny termin na podjęcie uchwały o sporządzaniu uproszczonego sprawozdania finansowego wyznacza dzień, do którego przedsiębiorstwo musi sporządzić ten raport. Decyzja powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w aktualizacji polityki rachunkowości - pisze w Rzeczpospolitej Filip Garbacz, konsultant w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.

Ekspert dodaje, że w artykule 3 ustawy o rachunkowości (uor), który zawiera definicje pojęć w niej używanych, próżno szukać pojęcia „uproszczony”. Przyjmuje się, że w kontekście sporządzania sprawozdań finansowych, uproszczenia polegają na możliwości zaprezentowania przez wskazane w uor jednostki, węższego zakresu informacji, niż to wynika z wzorów części składowych sprawozdania finansowego z załącznika nr 1 do uor. Uproszczone wzory elementów sprawozdania finansowego zawierają  załączniki nr 4 oraz nr 5 do uor. 
Jednostki mikro… 
Grupą podmiotów, która posiada możliwość opracowywania uproszczonych sprawozdań finansowych według załącznika nr 4 do uor, są jednostki mikro. Zostały one zdefiniowane w art. 3 ust. 1a uor. Zalicza się do nich: 
1.    spółki handlowe (kapitałowe i osobowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, inne osoby prawne oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, gdy podmioty te w roku obrotowym, za który przygotowują sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przewyższyły przynajmniej dwóch z trzech poniższych wielkości: 
a)    1 500 000 zł – odnośnie do sumy bilansowej na koniec roku obrotowego, 
b)    3 000 000 zł – odnośnie do przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów za rok obrotowy, 
c)    10 osób – odnośnie do średniorocznego zatrudnienia w pełnych etatach;
2.    organizacje pracodawców, związki zawodowe, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizacje samorządu zawodowego, społeczno-zawodowe organizacje rolników, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła – w przypadku gdy nie prowadzą działalności gospodarczej, 
3.    spółki cywilne osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, w przypadku gdy przychody netto wskazanych podmiotów ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji finansowych osiągnęły równowartość w walucie polskiej więcej niż 2 000 000 euro i mniej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku podmiotów, które rozpoczynają działalność lub prowadzenie ksiąg w sposób wskazany w ustawie – w roku obrotowym rozpoczęcia działalności lub prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób określony w uor,
4.    spółki cywilne osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku funkcjonujące na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 uor,
5.    przedsiębiorstwo w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe, gdy na dzień następujący przed dniem otwarcia spadku było jednostką mikro.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 20 lutego 2019 r., str. H1-H2