• Sąd nie rozstrzygnie o umorzeniu zaległości i rozłożeniu jej na raty
Artykuł:

Sąd nie rozstrzygnie o umorzeniu zaległości i rozłożeniu jej na raty

13 sierpnia 2018

Jakub Piasecki, BDO |

Podatnik może liczyć na ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych tylko, jeśli uzasadnia to jego „ważny interes” lub „interes publiczny”. Mimo upływu lat kwestia ta dalej jest niejasna i budzi wiele wątpliwości – pisze Jakub Piasecki, młodszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO na łamach Rzeczpospolitej.
Jak wskazuje Ekspert BDO, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przewidziane są w rozdziale 7a Ordynacji Podatkowej. Jak wynika z tych przepisów, w określonych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy występuje „ważny interes podatnika” lub „interes społeczny”, organ podatkowy może odroczyć termin lub rozłożyć na raty płatność podatku i zaległości podatkowych wraz z odsetkami, a także umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Brak jest jednak definicji legalnej tych kluczowych do rozstrzygnięcia wniosku podatnika pojęć.

- W celu ich zdefiniowania należy zastosować stanowisko prezentowane przez orzecznictwo sądów administracyjnych. „Interes publiczny” powinien być rozumiany jako okoliczność korzystna dla całej społeczności (wyrok WSA w Szczecinie z 8 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 1018/17). W tym samym orzeczeniu sąd wskazał, że „ważny interes podatnika” w odniesieniu do podmiotu gospodarczego, oznacza m.in. przypadek, gdy uiszczenie podatku mogłoby spowodować zagrożenie dalszego istnienia na rynku w warunkach wolnej konkurencji. Ten sam sąd w wyroku z 21 lutego 2018 r. (sygn. akt I SA/Sz 1021/17) określa „ważny interes podatnika” jako nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami jego istnienia. Pomimo zdefiniowania tych zwrotów przez orzecznictwo, pozostają one jednak nadal pojęciami nieostrymi i odsyłają do ocen pozaprawnych. Nie ma np. zgodności co do tego czym jest okoliczność korzystna dla całej społeczności – radzi Jakub Piasecki.
Przy tak dużej liczbie różnorodnych stanów faktycznych, jakie kreuje rzeczywistość gospodarcza, ciężko jest jednoznacznie ustalić kiedy faktycznie sytuacja podatnika spełnia ww. kryteria.

Cały artykuł Eksperta BDO w Rzeczpospolitej z 13 sierpnia 2018 r., str. D2