• Wycena akcji zależy od ich kwalifikacji
Artykuł:

Wycena akcji zależy od ich kwalifikacji

23 sierpnia 2017

Tomasz Diering , Menadżer w Dziale Rewizji Finansowej |

Udziały zaliczane do krótko- i długoterminowych aktywów finansowych wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub w wartości godziwej. Różnie są prezentowane skutki wyceny - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Tomasz Diering, menedżer w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.

Ekspert BDO dodaje, że przy zakupie akcji za pośrednictwem biura maklerskiego za cenę zakupu należy uznać cenę wynikającą bezpośrednio z umowy. Należy ją powiększyć o koszty bezpośrednio związane z zakupem, czyli takie, które nie zostałyby poniesione, gdyby zakup nie doszedł do skutku.

- W przypadku akcji wycenionych według ceny (wartości) rynkowej, skutki wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych (art. 35 ust. 3 uor) - komentuje Tomasz Diering.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 23 sierpnia 2017 r., str. H4-H5