• Społeczna odpowiedzialność biznesu do raportu
Artykuł:

Społeczna odpowiedzialność biznesu do raportu

01 lutego 2017

Największe podmioty zostały zobowiązane do zamieszczania w sprawozdaniach finansowych dodatkowych danych w zakresie informacji niefinansowych – o odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw - wyjaśnia w Rzeczpospolitej Jakub Młyński, Konsultant w Dziale Rewizji Finansowej BDO z biura w Katowicach.

Ekspert BDO dodaje, że nowe przepisy zostały wprowadzone do ustawy o rachunkowości (ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU z 2017 r., poz. 61) w celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/ EU z 22 października 2014 roku. Celem dyrektywy jest zapewnienie warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego na globalnym rynku przy jednoczesnym dbaniu o sprawiedliwość społeczną i ochronę środowiska. Dodatkowe ujawnienia mają także na celu zwiększenie zaufania inwestorów i społeczności lokalnych dla przedsiębiorczości oraz zapewnienie narzędzi kontrolnych nad stopniem wypełniania tych celów przez przedsiębiorstwa. Polskie regulacje wprost wprowadzają zapisy dyrektywy.

Dla dużych graczy Nowe obowiązki informacyjne dotyczą jedynie największych podmiotów. Do sporządzania raportu na temat informacji niefinansowych zobowiązane są: spółki kapitałowe, spółki komandytowo akcyjne, spółki jawne i komandytowe pod warunkiem, że wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo akcyjne lub odpowiedniki tych form prawnych z innych państw, – pod warunkiem, że ww. spółki przekroczyły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym oba poniższe progi: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 500 osób, suma aktywów 85 mln zł lub przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów w wysokości 170 mln zł. Dodatkowo, do sporządzania informacji niefinansowych zobowiązana jest jednostka dominująca grupy kapitałowej, jeżeli łączne dane grupy kapitałowej: po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych spełniają wymagania opisane powyżej, przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych przekraczają: – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 500 osób, – 102 mln zł w przypadku sumy aktywów lub 204 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów. Do ujawnienia dodatkowych informacji niefinansowych będą więc zobowiązane spółki przekraczające próg zatrudnienia i próg sumy bilansowej lub spółki przekraczające próg zatrudnienia i próg przychodów ze sprzedaży.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 1 lutego 2017 r., str. H1 i H3