• Opłaty reprograficzne bez VAT
Artykuł:

Opłaty reprograficzne bez VAT

06 lutego 2017

Obowiązek ponoszenia opłat reprograficznych nie jest związany z wykorzystaniem utworów ani jakimkolwiek innym świadczeniem wzajemnym. W związku z tym nie podlegają one podatkowi od towarów i usług -  taki jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w wyroku z 18 stycznia 2017 r. (C-37/16).

Magdalena Szlembarska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO komentując to orzeczenie na łamach Rzeczpospolitej zwraca uwagę, że fiskus nie zarobi na twórcach i artystach. Unijny Trybunał stwierdził, że organy podatkowe nie mają prawa czerpać zysków z opłat reprograficznych należnych artystom i twórcom. Do tej pory polskie organy podatkowe stały na stanowisku, że opłata reprograficzna jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym z tytułu sprzedaży określonych przepisami prawa nośników i stanowi wynagrodzenie należne organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ) za świadczoną usługę. W związku z tym OZZ będą mogły ubiegać się o zwrot nienależnie pobranych kwot podatku. W celu odzyskania nienależnie zapłaconego podatku OZZ będą musiały złożyć korekty deklaracji VAT za poprzednie lata, w których wykazały przedmiotowe transakcje jako opodatkowane.

Całe orzeczenie wraz z komentarzem Eksperta BDO można przeczytać w Rzeczpospolitej z 6 lutego 2017 r., str. D6