• Dlaczego trzeba ustalać zmianę stanu produktów
Artykuł:

Dlaczego trzeba ustalać zmianę stanu produktów

15 lutego 2017

Tomasz Diering , Menadżer w Dziale Rewizji Finansowej |

Aby zachować współmierność przychodów i kosztów, w przypadku zysków i strat w wariancie porównawczym, konieczna jest korekta kosztów o wartość wyrobów gotowych, wyprodukowanych w danym okresie, ale niesprzedanych, lub odwrotnie - wyjaśnia Tomasz Diering, Menadżer w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.

Ekspert BDO dodaje, że rachunek zysków i strat w wersji porównawczej różni się od tego w wersji kalkulacyjnej metodą wyznaczenia wyniku netto na sprzedaży. W wariancie kalkulacyjnym wynik powstaje poprzez uwzględnianie kolejnych grup kosztów i przychodów, które podzielone były według miejsc ich powstawania (produkcja, sprzedaż, zarząd). Natomiast w wariancie porównawczym mamy do czynienia z podziałem kosztów ze względu na ich rodzaj.

Zmiany w ustawie o rachunkowości (uor), które miały miejsce w roku 2016, nie objęły części operacyjnej przychodów wariantu porównawczego rachunku zysków i strat z załącznika nr 1 do uor. W związku z tym, prezentuje się on cały czas tak samo jak na zestawieniu poniżej.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: – od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) – w tym obiekty w zabudowie

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

W tej pozycji wyróżniamy cztery podstawowe grupy przychodów. W przeciwieństwie do wariantu kalkulacyjnego występują tu też pozycje niebędące przychodem w bezpośrednim znaczeniu tego słowa. Wynikają one z tego, że w wariancie porównawczym przedstawione są koszty rodzajowe, które są kosztami danego okresu, a nie kosztami dotyczącymi sprzedaży zrealizowanej w danym roku.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 15 lutego 2017 r., str. H4-H5