• Sprawozdanie Przejrzystości

Sprawozdanie Przejrzystości

BDO Sp. z o. o., stosownie do wymogu przewidzianego w art. 88 pkt. 1) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, przedstawia niniejszym sprawozdanie z przejrzystości działania. Sprawozdanie dotyczy roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2016 r.