• Sprawozdanie Przejrzystości

Sprawozdanie Przejrzystości

BDO Sp. z o. o., stosownie do wymogu przewidzianego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, przedstawia niniejszym sprawozdanie z przejrzystości działania. Sprawozdanie dotyczy roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2017 r.